- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
แผนเเม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมเเละสิ่งเเวดล้อม ของ กฟภ. ปี 2560-2564. (02/05/2562)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (02/05/2562)
แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น (02/05/2562)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562) (02/05/2562)
นโยบายด้านการส่งเสริม บริหารจัดการนวัฒกรรม และความคิดสร้างสรรค์ของ กฟต.3 (21/03/2562)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ กฟต.3 (21/03/2562)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ กฟภ. (21/03/2562)
นโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ กฟภ. (08/03/2562)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (05/03/2562)
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฟต.3 (07/02/2562)