- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 |
วิสัยทัศน์ ภารกิจ กฟภ. (15/08/2560)
สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แผนงาน โครงการ งาน งบประมาณ) (15/08/2560)
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (24/05/2560)
นโยบายการบริหารและพัฒนาของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (24/05/2560)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (24/05/2560)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ของสายงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค3 (24/05/2560)
นโยบายการรับผิดชอบต่อสังคม (24/05/2560)
นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (24/05/2560)
นโยบายป้องกันและต่อต้านทุจริต (24/05/2560)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (24/05/2560)