- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 |
แผนและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงาน กฟภ.โปร่งใสอย่างยั่งยืน (14/07/2562)
ภารกิจ วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร/ค่านิยมร่วมและนโยบายองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566 (14/07/2562)
มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่2-2562 (14/07/2562)
วิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร / ค่านิยมร่วมของ กฟภ. (14/07/2562)
ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง (02/05/2562)
แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564 (15/08/2560)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560 (15/08/2560)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2556-2563 และแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2556-2559 (ปรับแผนครั้งที่ 7) และทิศทางของยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2560-2563 (15/08/2560)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2560 (15/08/2560)
ภาพรวมทิศทางและยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2558) (15/08/2560)