- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
แผน แม่บทการ จัด การ ความรู้ 2563 - 2567 (20/04/2563)
แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ.ปี 2563-2567 (20/04/2563)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.พ.ศ.2561-2565 (17/04/2563)
แผนและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงาน กฟภ.โปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟจ.พัทลุง ปี2561 (15/07/2562)
ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร (14/07/2562)
นโยบาย Keen 14 (14/07/2562)
นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) (14/07/2562)
นโยบายด้านการส่งเสริม บริหารจัดการนวัฒกรรม และความคิดสร้างสรรค์ของ กฟต.3 (14/07/2562)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ กฟต.3 (14/07/2562)
แผนและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงาน กฟภ.โปร่งใสอย่างยั่งยืน (14/07/2562)