2.แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แผน แม่บทการ จัด การ ความรู้ 2563 - 2567 (20/04/2563)
แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ.ปี 2563-2567 (20/04/2563)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.พ.ศ.2561-2565 (17/04/2563)
แผนและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงาน กฟภ.โปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟจ.พัทลุง ปี2561 (15/07/2562)
แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564 (15/08/2560)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560 (15/08/2560)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2556-2563 และแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2556-2559 (ปรับแผนครั้งที่ 7) และทิศทางของยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2560-2563 (15/08/2560)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2560 (15/08/2560)
ภาพรวมทิศทางและยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2558) (15/08/2560)
สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แผนงาน โครงการ งาน งบประมาณ) (15/08/2560)