1.นโยบาย
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร (14/07/2562)
นโยบาย Keen 14 (14/07/2562)
นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) (14/07/2562)
นโยบายด้านการส่งเสริม บริหารจัดการนวัฒกรรม และความคิดสร้างสรรค์ของ กฟต.3 (14/07/2562)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ กฟต.3 (14/07/2562)
แผนและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงาน กฟภ.โปร่งใสอย่างยั่งยืน (14/07/2562)
แผนและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงาน กฟภ.โปร่งใสอย่างยั่งยืน (14/07/2562)
ภารกิจ วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร/ค่านิยมร่วมและนโยบายองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566 (14/07/2562)
มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่2-2562 (14/07/2562)
วิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร / ค่านิยมร่วมของ กฟภ. (14/07/2562)