ผลการพิจารณา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
การเก็บค่าธรรมเนีนมใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุข (30/03/2565)
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (25/03/2565)
ผลการตรวจเอกสารประกอบการยื่นขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (25/03/2565)
รายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครนนทบุรี (24/03/2565)
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (20/10/2564)
ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดรายใหม่ (17/03/2564)