สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใหล้ระบบจำหน่าย เลขที่ จ.นมม.010/2563 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 
สัญญาจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ จ.นมม.009/2563 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติการเกี่ยวกับมิเตอร์ ติดตั้ง ย้าย ถอนคืน สับเปลี่ยน สัญญาจ้าง จ.นมม.007/63 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด กฟส.นมม.เลขที่ 008/63 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติการเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.006/63 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติการเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.005/63 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติการเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.004/63 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติการเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.003/63 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติการเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.002/63 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติการเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.001/63 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
สัญญาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.007/2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
สัญญาจ้างทำความสะอาด ที่ จ.นมม.006/2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.005/2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.004/2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.003/2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.002/2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.001/2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างสำรวจสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้า วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.006/2561 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม่ใกล้ระบบจำหน่าย นายอะหมัด ริดโต เลขที่ จ.นมม.(กป.)011/2561 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม่ใกล้ระบบจำหน่าย นายสะดี ตนยะแหละ ที่ จ.นมม.(กป.)010/2561 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาดสำนักงาน ที่ จ.นมม.1/2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.005/2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.004/2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.003/2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.002/2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.001/2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าอาคาร เลขที่ นมม.(บห.)006/2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.007/2560 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.004/2560 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.003/2560 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.002/2560 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.001/2560 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าอาคาร เลขที่ หญ.(บห.)ส.324/2557 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าที่ดิน เลขที่ นมม.(บห.) 001/2559 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่าย เลขที่ จ.กป.006/2560 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่าย เลขที่ จ.กป.005/2560 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่าย เลขที่ จ.กป.004/2560 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด ที่ นมม.006/2560 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด