ประกาศประกวดราคา สอบราคา
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม2564 ประจำปี2564 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า ประจำเดือนกุมภาพัน 2564 ประจำปี2564 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
งานจ้างเหมาติดตั้งสเน็คการ์ดแบบแผ่นอลูมิเนียมป้องกันสัตว์เลื้อยคลานไลน์แยก บ้านแม่เปี๊ยะ บ้านไร่ บ้านหินเกลี้ยง ประจำปี2564 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
งานเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อแปลง บ.ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด ปี2564 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงให้นางณัฐวรรณ แซ่จิ๋ว ประจำปี2564 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อแปลง บริษัท พีวีโฮมมิ่ง จำกัด พราวการ์เด้นโฮม วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จัดซื้อรอกพาดสาย Univsal String Block For Al Sac 185 SQ.MM. ประจำปี2564 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ติดตั้งสเน็คการ์ดแบบแผ่นอลูมิเนียมป้องกันสัตว์เลื้อยคลานไลน์แมนไลน์แยก ประจำปี2564 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง บ. พีวีโฮมมิ่ง จำกัด ประจำปี 2564 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า ประจำเดือน สิงหาคม 2563 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาติดตั้งสเน็กการ์ดแบบแผ่นอลูมิเนียมป้องกันสัตย์เลื้อยคลานไลน์แยกหลังรีโครสเซอร์HYB04WR-01 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงใหม่ นส.นภาดา คชาทอง วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมปะฟุ เคาะ พ่นสี รถยนต์ทะเบียน 82-1507 สงขลา วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใก้ลระบบไฟฟฟ้า ประจำเดือน มี.ค. 63 1.งานHYB04ESZ-01แรงสูง 2.งานHYB0E04JS-01แรงต่ำ 3.งาน HYB04JS -02แรงต่ำ 4.งาน HYB9ES-01 แรงต่ำ 5.งาน HYB9ES-01แรงต่ำ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1. งาน HYB04S-02 แรงสูง 2. งาน TUA01S-01 แรงต่ำ 3. งาน TUA01S-02 แรงต่ำ 4. งาน HYB09S-01 แรงสูง 5. งาน TUA02S-01 แรงต่ำ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจและบันทึกข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เส้นทาง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 1.HYB115kVS-02 สายส่ง 2.SLA09S-01 แรงสูง 3.HYB09S-02 แรงต่ำ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นำม้ใกล้ระบบจำหน่ายประจำเดือน มกราคม 2562 1.HYB115kVS-01 สายส่ง 2.HYB04S-01 แรงสูง 3.HYB04S-02 แรงสูง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาขุดหลุมปักเสาพาดสายงานขยายเขตฯ บ.เพชรไพลิน (คาเนล วิลเลจฯ) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.HYB04S-02 แรงต่ำ 2.HYB04S-03 แรงต่ำ 3.TUA01S-01 แรงสูง 4.TUA02S-01 แรงสูง 5.HYD06S-01 แรงสูง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจและบันทึกข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เส้นทาง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้ น.ส.มาลินี พริ้งเพราะ (กาญจนทรัพย์นาหม่อม) ม.1 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า กฟภ. ประจำปี 2561 ในเขตรับผิดชอบของ กฟส.อ.นาหม่อม หม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 1 เฟส จำนวน 130 เครื่อง หม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส จำนวน 189 เครื่อง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 23 พฤษภาคม 2561 ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีการประกวดราคาและสอบราคา ในเดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีการประกวดราคาและสอบราคา ในเดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีการประกวดราคาและสอบราคา ในเดือน มิถุนายน 2561 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีการประกวดราคาและสอบราคา ในเดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีการประกวดราคาและสอบราคา ในเดือน เมษายน 2561 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีการประกวดราคาและสอบราคา ในเดือน มีนาคม 2561 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีการประกวดราคาและสอบราคา ในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีการประกวดราคาและสอบราคา ในเดือน มกราคม 2561 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.HYB04S-01 (แรงต่ำ 2.115S-02 (สายส่ง) 3.SLA09S-01 (รแงสูง) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างบุคคลภายนอกสำรวจและบันทึกข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเส้นทางถนนกาญจนวนิช จากสี่แยกคลองหวะถึงจุดแบ่งเขต กฟส.พังลา และไลน์แยกทั้งหมด วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1. 115S-01 (สายส่ง) 2. HYB04S-01 (แรงสูง) 3. HYB04S-02 (แรงสูง) 4. HYB09S-01 (แรงสูง) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า 1. HYB04S-03 (แรงสูง) 2. TUA02S-01 (แรงต่ำ) 3. TUA01S-01 (แรงสูง) 4. TUA02S-01 (แรงสูง) 5. HYD06S-01 (แรงต่ำ) 6. SLA09S-01 (แรงต่ำ) 7. HYD06S-01 (แรงสูง) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจและบันทึกข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า 1. 115S-02 (สายส่ง) 2. HYB09S-01 (แรงต่ำ) 3. TUA01S-01 (แรงต่ำ) 4. TUA01S-02 (แรงต่ำ) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เช่าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาหม่อม วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟ จำนวน 5 พื้นที่ กฟส.นาหม่อม วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ HYB4R-01 บ้านทุ้งขมิ้น ถึง HYB4R-02 ถ.สายเอเชีย43 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ HYB4S พิจิตร-ท่าข้าม วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ ไลน์ 115 เควี จุดแบ่งเขตจะนะ ถึง สี่แยกคลองหวะ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต่อกลับ และถอนคืนมิเตอร์ กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า ประจำปี 2560 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
กฟส.อ.นาหม่อม จุดแบ่งเขต(บ้านควนหิน) –หน้าวัดเขากลอย อ.นาหม่อม จ.สงขลา ตามงานคชฟ.3 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัด-ต่อกลับมิเตอร์ กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกส่งใบคำร้องขอผ่อนผัน กรณีผู้ใช้ไฟค้างชำระค่าไฟฟ้า วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
งายขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงบ้านจัดสรร น.ส.กมลรัตน์ แซ่จิ้ว วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกส่งใบคำร้องขอผ่อนผัน กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า ปี 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดกลับ-ต่อกลับ และถอนคืนมิเตอร์ กรณีค้างชำระไฟฟ้า ปี 2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
งานขยายเขตฯ ปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 5 ต้น พร้อมพาดสายแรงสูง ระบบ 3 เฟส 33 เควี วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
งานขยายเขตฯ ปักเสาแรงสูง คอร. ขนาด 12.20 จำนวน 1 ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงของกฟภ. ระบบ 1 เฟสและ ระบบ 3 เฟส วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงระบบ 1เฟส และระบบ 3 เฟส รวมทั้ง2 เฟส 284 เครื่อง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (งดจ่ายไฟ) ประจำปี 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกส่งใบคำร้องขอผ่อนผันกรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด