ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพลีสถิตย์ บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ ๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพลีสถิตย์ บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ ๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเจ็ด (แยกซ้าย) บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเจ็ด (แยกซ้าย) บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ศก.๐๔๐ เมตร จำนวน ๒๑๘ ท่อน และบ่อพัก คสล.ขนาด ภายใน ๐.๖๐ X ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๙ บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพัก คสล. ขนาดภายใน ๐.๖๐ X ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก และเทคอนกรีตหลังท่อโดยมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๓.๑๒ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลเมืองศิลา เลขที่ ศ-๐๗/๒๕๖๑ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยชัน หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยชัน หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยร่วมพัฒนา ๔ หมู่ที่ ๒๐ บ้านดอนหญ้านาง วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยร่วมพัฒนา ๔ หมู่ที่ ๒๐ บ้านดอนหญ้านาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง ๕๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยหมุ่บ้านพัชรียาถึงหลังวัดป่าสุนทรวนาราม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 26 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยหมู่บ้านพัชรียาถึงหลังวัดป่าสุนทรวนาราม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง ๘๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 4) ... อ่านต่อ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับแผนครั้งที่ 5) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับแผนครั้งที่ 5) ... อ่านต่อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เพิ่มแผน ครั้งที่ 2) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เพิ่มแผน ครั้งที่ 2) ... อ่านต่อ
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 3) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 3) ... อ่านต่อ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นโนนม่วงฝั่งวัดป่า(ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 27 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นโนนม่วงฝั่งวัดป่า(ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 27 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,786,000 บาท ... อ่านต่อ
ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ยกเลิกครั้งที่ 3) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ยกเลิกครั้งที่ 3)โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. ซอย รพช.(ทิศเหนือจากเซเว่น)ถึงปากซอยนายพล หมู่ที่ 24 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างหมู่บ้านเมืองเอกถึงทางเลี่ยงเมืองหมู่ที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างหมู่บ้านเมืองเอกถึงทางเลี่ยงเมืองหมู่ที่ 2 ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยย่าเงิน หมู่ที่ 17 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ยกเลิกประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยย่าเงิน หมู่ที่ 17 ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุญเลิศ หมู่ที่ 25 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุญเลิศ หมู่ที่ 25 ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านร้าง(ขอนต่ง) หมู่ที่ 4 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านร้าง(ขอนต่ง) หมู่ที่ 4 ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองซองแมว ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองซองแมว ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... อ่านต่อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ... อ่านต่อ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ... อ่านต่อ
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหลังวัดป่ารัตนมงคล บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 13) ... อ่านต่อ
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมเทรลเลอร์ จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 600.000 บาท วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมเทรลเลอร์ จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 600.000 บาท ... อ่านต่อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ... อ่านต่อ
ร่าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,600,000 บาท วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 ร่าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,600,000 บาท ... อ่านต่อ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 5) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 5) ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยร่วมพัฒนา 4 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 20 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยร่วมพัฒนา 4 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 20 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยกัสนุกา หมู่ที่ ๑๕ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยกัสนุกา หมู่ที่ ๑๕ ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๕,๐๐๐ บาท ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านร้าง(ขอนต่ง) หมู่ที่ ๔ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านร้าง(ขอนต่ง) หมู่ที่ ๔ ราคากลางของการประกวดราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๓,๕๐๐ บาท ... อ่านต่อ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ปรับแผนครั้งที่ 4) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ปรับแผนครั้งที่ 4) ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยไพบูลย์พัฒนา หมู่ที่ 3 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยไพบูลย์พัฒนา หมู่ที่ 3 ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เคแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 225,500 บาท ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บจก. บางกอกเรดิโอ ทีเอ คอมมิวนิเคชั่น เป็นเงินทัั้งสิ้น 1,996,000 บาท ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่บริษัท ดี คลาส ประเทศไทยจำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 3,570,000 บาท ... อ่านต่อ
ขออนุมัติเปลี่่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปรับแผนครั้งที่ 3) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ขออนุมัติเปลี่่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปรับแผนครั้งที่ 3) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปรืมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปรืมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถดับเพลิง 12 ล้อ จำนวน 1 คัน ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาในครั้งนี่ 20,000,000 บาท วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถดับเพลิง 12 ล้อ จำนวน 1 คัน ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาในครั้งนี่ 20,000,000 บาท ... อ่านต่อ
ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,600,000 บาท ... อ่านต่อ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับแผนครั้งที่ 15) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับแผนครั้งที่ 15) กรณีประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง 12 ล้อ จำนวน 1 คัน และจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถดับเพลิง 12 ล้อ จำนวน 1 คัน วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถดับเพลิง 12 ล้อ จำนวน 1 คัน ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง ขนาด 12 ล้อ จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บาท วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง ขนาด 12 ล้อ จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บาท ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ดอนยาง-โกทา(รอบห้วยพระคือ) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ดอนยาง-โกทา(รอบห้วยพระคือ) ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย รพช.-มิตรภาพ(ข้างโรงเรียนพลตำรวจ หมูที่ 24 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย รพช.-มิตรภาพ(ข้างโรงเรียนพลตำรวจ หมูที่ 24 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. สายดอนยาง-ดงพอง หมู่ที่ 16 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. สายดอนยาง-ดงพอง หมู่ที่ 16 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านแม่แสวงถึงบ้านพ่อไชยา หมู่ที่ 11 และปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ๑(จำนวน 5 ช่วง) วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านแม่แสวงถึงบ้านพ่อไชยา หมู่ที่ 11 และปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ๑(จำนวน 5 ช่วง) ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางยู พร้อมฝาปิด(คอนกรีตเสริมเหล็ก) ซอยเพ็ญมณี (บ้านเลขที่ 42) หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางยู พร้อมฝาปิด(คอนกรีตเสริมเหล็ก) ซอยเพ็ญมณี (บ้านเลขที่ 42) หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยลูกชิ้นพัฒนา หมู่ที่ 23 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยลูกชิ้นพัฒนา หมู่ที่ 23 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาหยุย หมู่ที่ 26 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาหยุย หมู่ที่ 26 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรบ้านศิลา (บริเวณที่นาเษม) หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรบ้านศิลา (บริเวณที่นาเษม) หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายคลองชลประทาน ห้วยปลาหลาย สาย 167 หมู่ที่ 5 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายคลองชลประทาน ห้วยปลาหลาย สาย 167 หมู่ที่ 5 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยทองวิเศษ(สองฝั่ง) หมูที่ 27 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยทองวิเศษ(สองฝั่ง) หมูที่ 27 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยโรงเรียนหนองไผ่ - ศาลาผู้สูงอายุ (ต่อจากโครงการเดิม)หมู่ที่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยโรงเรียนหนองไผ่ - ศาลาผู้สูงอายุ (ต่อจากโครงการเดิม)หมู่ที่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวาางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักโครงสร้างเหล็ก ซอยรุ่งโรจน์(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวาางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักโครงสร้างเหล็ก ซอยรุ่งโรจน์(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างว่งท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยสี่แยกถึงหนองจาน หมู่ที่ 27 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างว่งท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยสี่แยกถึงหนองจาน หมู่ที่ 27 ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยร่วมพัฒนาฝั่งขวา หมู่ที่ 20 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยร่วมพัฒนาฝั่งขวา หมู่ที่ 20 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยไก่ชน หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยไก่ชน หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านแม่แสวงถึงบ้านพ่อไชยา หมู่ที่ 11 และปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทา่งการเกษตร 1 (จำนวน 5 ช่วง) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านแม่แสวงถึงบ้านพ่อไชยา หมู่ที่ 11 และปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทา่งการเกษตร 1 (จำนวน 5 ช่วง) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสามแยกวัดร้างพัฒนา หมู่ที่ 3 และปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร (จำนวน 4 สาย) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสามแยกวัดร้างพัฒนา หมู่ที่ 3 และปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร (จำนวน 4 สาย) ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านศิลา จำนวน 5 ซอย หมู่ที่ 28 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านศิลา จำนวน 5 ซอย หมู่ที่ 28 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายห้วยชัน-โคกท่า หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายห้วยชัน-โคกท่า หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายริมบึงใคร่นุ่น หลังคลองชลประทานสาย 168 หมู่ที่ 5 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายริมบึงใคร่นุ่น หลังคลองชลประทานสาย 168 หมู่ที่ 5 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิดรางยู พร้อมฝาปิด(คอนกรีตอัดแรง)ถนนสายข้างวัดท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิดรางยู พร้อมฝาปิด(คอนกรีตอัดแรง)ถนนสายข้างวัดท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในชุมชนรถไฟ สถานีสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในชุมชนรถไฟ สถานีสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบูรพา 2(ซอยบุตรธาดา) หมู่ที่ 18 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบูรพา 2(ซอยบุตรธาดา) หมู่ที่ 18 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ซอยบ้านเลขที่ 41 ถึงสุดซอย หมู่ที่ 6 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ซอยบ้านเลขที่ 41 ถึงสุดซอย หมู่ที่ 6 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียน หมู่ที่ 6 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียน หมู่ที่ 6 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.ถนนหน้าร้านโอมอ้อ ซอย 2/1 หมู่ที่ 26 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.ถนนหน้าร้านโอมอ้อ ซอย 2/1 หมู่ที่ 26 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทวีสินต่อจากโครงการเดิม บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 21 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทวีสินต่อจากโครงการเดิม บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 21 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาอ๊อด(ต่อจากโครงการเดิม)หมู่ที่ 22 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาอ๊อด(ต่อจากโครงการเดิม)หมู่ที่ 22 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำ ชนิดรางอยู่พร้อมฝาปิด(คอนกรีตอัดแรง)จากบ้านพ่อสวน วิชัย ถึงแยกโรงเรียนอนุบาลตั้งใจ หมู่ที่ 8 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแแก่น วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำ ชนิดรางอยู่พร้อมฝาปิด(คอนกรีตอัดแรง)จากบ้านพ่อสวน วิชัย ถึงแยกโรงเรียนอนุบาลตั้งใจ หมู่ที่ 8 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแแก่น ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ บริษัท เคแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเต่านอ-วัดป่าเทพนิมิตร(ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 7 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเต่านอ-วัดป่าเทพนิมิตร(ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 7 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ บริษัท เคแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาเส็ง เพียคำลือ หมู่ที่ 7 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาเส็ง เพียคำลือ หมู่ที่ 7 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ศิรชัช อิเตอร์เทรด จำกัด ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ่อมหาด ศรีแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ่อมหาด ศรีแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ บริษัท ศิรชัช อินเตอร์เทรด จำกัด ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนประปา หมูที่ 8 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนประปา หมูที่ 8 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ บริษัท เคแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยคุ้มน้อย หมู่ที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยคุ้มน้อย หมู่ที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ บริษัท ศิรชัช อินเตอร์เทรด จำกัด ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่งนาไผ่ล้อม 2 หมู่ที่ 18 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่งนาไผ่ล้อม 2 หมู่ที่ 18 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ ศิรชัช อินเตอร์เทรด จำกัด ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยขามแก่น 1 หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยขามแก่น 1 หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยสุขสมทรัพย์ หมู่ที่ 26 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยสุขสมทรัพย์ หมู่ที่ 26 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ บริษัท เคแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ซอย 7 หมู่ท่ี่ 13 ซอย 7 ตำบศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ซอย 7 หมู่ท่ี่ 13 ซอย 7 ตำบศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ บริษัท เคแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายเกษม-อดิเรก หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายเกษม-อดิเรก หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ หจก.เมธีการโยธา ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร บ้านศิลา(จำนวน 4 ช่วง) หมู่ที่ 18 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร บ้านศิลา(จำนวน 4 ช่วง) หมู่ที่ 18 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ หจก.เมธีการโยธา ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร บ้านดงพอง(จำนวน 11 ช่วง) หมู่ที่ 10 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร บ้านดงพอง(จำนวน 11 ช่วง) หมู่ที่ 10 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ หจก.ณรงค์ รสชก.(ให้บริการ) ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนองหิน(จำนวน 5 ช่วง) ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนองหิน(จำนวน 5 ช่วง) ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ หจก.ณรงค์ รสชก. (ให้บริการ) ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดิน ซอยตาคนอง หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดิน ซอยตาคนอง หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ หจก. เมธีการโยธา ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอย จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอย จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งบ้านนางละมัย โสภาวงษ์ หมู่ที่ 22 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งบ้านนางละมัย โสภาวงษ์ หมู่ที่ 22 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้งปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลำเียงผลผลิตทางการเกษตร (บ้านหนองหิน)จำนวน 6 ช่วง หมู่ที่ 8 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้งปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลำเียงผลผลิตทางการเกษตร (บ้านหนองหิน)จำนวน 6 ช่วง หมู่ที่ 8 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเต่านอ จำนวน 3 ช่วง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเต่านอ จำนวน 3 ช่วง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนหลังวัดป่ารัตนมงคล หมู่ที่ 13 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนหลังวัดป่ารัตนมงคล หมู่ที่ 13 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยบ้านนายวิบูลย์ พินิจมนตรี หมู่ที่ 8 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยบ้านนายวิบูลย์ พินิจมนตรี หมู่ที่ 8 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น ... อ่านต่อ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ปรับแผนครั้งที่ ๑๐) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ปรับแผนครั้งที่ ๑๐) ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันแบบดับเบิ้ลแค้ป จำนวน ๑ คัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๗,๐๐๐ บาท วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันแบบดับเบิ้ลแค้ป จำนวน ๑ คัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๗,๐๐๐ บาท ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยคลองลำรางถึงสามแยกร่วมมิตร หมู่ที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยคลองลำรางถึงสามแยกร่วมมิตร หมู่ที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ราคากลางในการประกวดราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600,000 บาท วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ราคากลางในการประกวดราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600,000 บาท ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปา เขต 2 จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 775,000บาท วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปา เขต 2 จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 775,000บาท ... อ่านต่อ
ราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่พัก คสล ซอยร่วมพัฒนา 3 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่พัก คสล ซอยร่วมพัฒนา 3 ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางยู พร้อมฝาปิด(คอนกรีตอัดแรง)ซอยนวลปรางถึงถนนสว่างสายชล หมู่ที่ ๒๘ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางยู พร้อมฝาปิด(คอนกรีตอัดแรง)ซอยนวลปรางถึงถนนสว่างสายชล หมู่ที่ ๒๘ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยคุ้มโป่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยคุ้มโป่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยรุ่งโรจน์ 9 ถึงหนองไผ่ รพช.(ต่อโครงการเดิม )หมู่ที่ ๑๔ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยรุ่งโรจน์ 9 ถึงหนองไผ่ รพช.(ต่อโครงการเดิม )หมู่ที่ ๑๔ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจ้างตรวจวินิจฉัยและตัดแว่นสายตา ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจ้างตรวจวินิจฉัยและตัดแว่นสายตา ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ หลัง ราคากลาง ๙๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ หลัง ราคากลาง ๙๐๐,๐๐๐ บาท ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ราคากลางจัดซื้อชุดผจญเพลิง 2ชุด วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ราคากลางจัดซื้อชุดผจญเพลิง 2ชุด ... อ่านต่อ
ราคากลางจัดซื้อถังออกซิเจน พร้อมหน้ากากพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศชนิดสะพายหลัง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ราคากลางจัดซื้อถังออกซิเจน พร้อมหน้ากากพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศชนิดสะพายหลัง ... อ่านต่อ
ราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล.และรางระบายน้ำ เขต 3 ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 2,360,000 บาท วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล.และรางระบายน้ำ เขต 3 ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 2,360,000 บาท ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.เขต 3 จำนวน 4 แห่ง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.เขต 3 จำนวน 4 แห่ง ... อ่านต่อ
ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และรางระบายน้ำ คอร เขต 2 เป็นเงิน 3,473,000 บาท วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และรางระบายน้ำ คอร เขต 2 เป็นเงิน 3,473,000 บาท ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.เขต 2 จำนวน 6แห่ง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.เขต 2 จำนวน 6แห่ง ... อ่านต่อ
ก่อร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. และรางระบายน้ำ คอร.เขต 1 ราคากลางเป็นเงิน 3,333,000 บาท วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ก่อร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. และรางระบายน้ำ คอร.เขต 1 ราคากลางเป็นเงิน 3,333,000 บาท ... อ่านต่อ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5 ... อ่านต่อ
รายงานแผนปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับแผนครั้งที่ 4) วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 รายงานแผนปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับแผนครั้งที่ 4) ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา จำนวน 8 เดือน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา จำนวน 8 เดือน ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถดับเพลิง 12 จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 19,896,100 บาท วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถดับเพลิง 12 จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 19,896,100 บาท ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 3 จำนวน 7 แห่ง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 3 จำนวน 7 แห่ง ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ราคากลางของงานซื้อในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาท ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจดซื้อรถดับเพลิง 12 ล้อ จำนวน 1 คัน วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจดซื้อรถดับเพลิง 12 ล้อ จำนวน 1 คัน ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บาท ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปา เขต 3 จำนวน 5 แห่ง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปา เขต 3 จำนวน 5 แห่ง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา คือ หจก.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ เทศบาลเมืองศิลา วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ เทศบาลเมืองศิลา ราคากลางของการจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,680,000 บาท ... อ่านต่อ
จัดซื้อก่อสร้าง ลูกรัง 1,000 ลูกบาศก์เมตร วงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จัดซื้อก่อสร้าง ลูกรัง 1,000 ลูกบาศก์เมตร วงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท ... อ่านต่อ
การจัดจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 การจัดจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย ... อ่านต่อ
ราคากลางจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองศิลา วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ราคากลางจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองศิลา ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ... อ่านต่อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ยกเลิกประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ยกเลิกประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ยกเลิกประกาศจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ยกเลิกประกาศจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างขยายเขตท่อเมนท์ประปา เขต 2 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างขยายเขตท่อเมนท์ประปา เขต 2 ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่การก่อสร้าง วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่การก่อสร้าง ... อ่านต่อ
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ โดย วิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ โดย วิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและเทคอนกรีตหลังท่อจากหนองซองแมว-คลองชลประทาน หมู่ที่ 15 บ้านเษร โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและเทคอนกรีตหลังท่อจากหนองซองแมว-คลองชลประทาน หมู่ที่ 15 บ้านเษร โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติกพร้อมฝาปิด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จำนวน 415 ใบ ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง,สรุปผลประมาณการการก่อสร้าง วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง,สรุปผลประมาณการการก่อสร้าง ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบลาเมืองศิลา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายเขตท่อเมนท์ประปาเขต 2 จำนวน 4 แห่ง วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกาศเทศบลาเมืองศิลา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายเขตท่อเมนท์ประปาเขต 2 จำนวน 4 แห่ง ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างปรับผิวจราจรสี่แยกเอื้ออาทรถึงสามแยกคลองชลประทานบ้านศิลาบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 26 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างปรับผิวจราจรสี่แยกเอื้ออาทรถึงสามแยกคลองชลประทานบ้านศิลาบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 26 ... อ่านต่อ
เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขต3 จำนวน 8 แห่ง วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขต3 จำนวน 8 แห่ง ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขต 1และเขต 2 จำนวน 13 แห่ง วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขต 1และเขต 2 จำนวน 13 แห่ง ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได่ฃ้รับจัดสรรและราคากลาง(ลูกรัง)จำนวน 1070 คิว วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได่ฃ้รับจัดสรรและราคากลาง(ลูกรัง)จำนวน 1070 คิว ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก ขับเคลื่อน 2 ล้อ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้ป ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน ราคา 2,580,000 บาท ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ 6 ล้อ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ราคา 3,180,950 บาท ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุกเทท้าย วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุกเทท้ายพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถยนต์ดับเพลิง ... อ่านต่อ
จัดจ้างซ่อมแซมรถเกรดเดอร์ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จัดจ้างซ่อมแซมรถเกรดเดอร์ ทะเบียน ตค 3324 ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารประชุมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จากทั้งหมด 13 ราย ... อ่านต่อ
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารภายในสำนักงานเทศบาลเมืองศิลาโดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารภายในสำนักงานเทศบาลเมืองศิลาโดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง สรุปผลประมาณการก่อสร้าง สรุปรายละเอียดประมาณการ ... อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่การก่อสร้าง วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และรายละเอียดราคากลาง ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด