ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพลีสถิตย์ บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ ๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพลีสถิตย์ บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ ๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเจ็ด (แยกซ้าย) บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเจ็ด (แยกซ้าย) บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ศก.๐๔๐ เมตร จำนวน ๒๑๘ ท่อน และบ่อพัก คสล.ขนาด ภายใน ๐.๖๐ X ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๙ บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพัก คสล. ขนาดภายใน ๐.๖๐ X ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก และเทคอนกรีตหลังท่อโดยมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๓.๑๒ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลเมืองศิลา เลขที่ ศ-๐๗/๒๕๖๑ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด