ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2561 ไม่มีการประกวดราคาสอบราคา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศตกลงราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ งดจ่ายไฟ ปี 2560 เขตพื้นที่ โซย A,B,C,D อำเภอปากพะยูน ตำบลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศตกลงราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ งดจ่ายไฟ ปี 2560 เขตพื้นที่ โซย A,B,C,D อำเภอปากพะยูน ตำบลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ... เชื่อมโยง
ประกาศตกลงราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง ในระบบจำหน่าย กฟส.อ.ปากพะยูน ประจำปี 2559 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง ในระบบจำหน่าย กฟส.อ.ปากพะยูน ประจำปี 2559 ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องแจ้งความต้องการตกลงราคางานจ้างเหมาขยายเขต นายฉบับ น้อยผา หมู่ที่ 5 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศ เรื่องแจ้งความต้องการตกลงราคางานจ้างเหมาขยายเขต นายฉบับ น้อยผา หมู่ที่ 5 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ... เชื่อมโยง
ประกาศตกลงราคาจ้าง ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงบ้านควนเขาวงค์ หมู่ที่ 10 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศตกลงราคาจ้าง ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงบ้านควนเขาวงค์ หมู่ที่ 10 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ... เชื่อมโยง
ประกาศตกลงราคาจ้าง ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงบ้านหัวเสม็ดอ่อน หมู่ที่ 3 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศตกลงราคาจ้าง ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงบ้านหัวเสม็ดอ่อน หมู่ที่ 3 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ... เชื่อมโยง
ประกาศตกลงราคาจ้าง ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงบ้านหารเทาตก วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศตกลงราคาจ้าง ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงบ้านหารเทาตก ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด