ประกาศประกวดราคา สอบราคา
61-001แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
60-015งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
61-013รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกันยายน2561 (แบบ ผด.3) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
61-010รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (แบบ ผด.3) วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
61-007รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2561 (แบบ ผด.3) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
61-006ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำ คสล.โพนทอง หมู่ที่ 7 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
61-005ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำ คสล.ถนนอุ่มจาน หมู่ที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
61-004ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำ คสล.ถนนชมช่วยสู่หนองแวงนอก หมู่ที่ 3 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
61-003ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำ คสล.ถนนชมช่วย หมู่ที่ 3 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
61-002ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาดไม่ต้ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อนสองล้อ แบบดับเบิ้ลแคป วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
60-006รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
60-003แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
60-005ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตแบบ overlay ถนนจิตรประสงค์ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
60-004ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตแบบ overlay ซอยจิตรประสงค์ 7 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
60-002ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยธนาคารกรุงศรี วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
60-001แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี2560 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
59-004รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
59-003ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชมช่วย 4 หมู่ที่ 8 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
59-002ประกาศสอบราคาจ้างสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดและขยายผิวจราจร คสล. วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
59-001ผลการดำเนิงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด