ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา-สอบราคา วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานส่งหนังสือแจ้งเดือนค่าไฟฟ้า่ ประจำปี 2564 พื้นที่ กฟส.สิงหนคร วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
... อ่านทั้งหมด