ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายไฟฟ้า บ.วังพญา-บ.ท่าธง ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 3 (เฉพาะงานด้านแรงต่ำและหม้อแปลง) ด้วยวิธีประกวดราคา วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามัน วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2561 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามัน วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความสะอาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามัน วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามัน วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามัน วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลบริการงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามัน ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2020  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2020  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2020  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานิติบุคคลบริการรักษาความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามัน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2020  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด