กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง มกราคม-ธันวาคม 2565 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับคัดเลือก มกราคม ธันวาคม 2565 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา มกราคม-ธันวาคม 2565 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง มกราคม-ธันวาคม 2565 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง มกราคม-ธันวาคม 2565 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม - ธันวาคม 2565 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคา มกราคม-ธันวาคม 2565 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคา มกราคม-ธันวาคม 2564 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม - ธันวาคม 2564 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง มกราคม-ธันวาคม 2564 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง มกราคม-ธันวาคม 2564 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา มกราคม-ธันวาคม 2564 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับคัดเลือก มกราคม ธันวาคม 2564 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา มกราคม-ธันวาคม 2564 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคา มกราคม-ธันวาคม 2563 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม-ธันวาคม 2563 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง มกราคม-ธันวาคม 2563 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา มกราคม-ธันวาคม 2563 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับคัดเลือก มกราคม-ธันวาคม 2563 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา มกราคม-ธันวาคม 2563 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง มกราคม-ธันวาคม 2563 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด