กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หลักสูตร การสร้างค่านิยมที่ดีและต่อต้านการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐยุคใหม่ ... เชื่อมโยง
การสร้างทีมงานในยุค New Normal วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการถังดักไขมันเพื่อคืนความใสให้คูคลอง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงการชุมชนคลองสวยน้ำใส วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงการจัดตั้งศูนย์เผ้าระวัง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การเสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมกีฬาของบุคลากร และการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การรักษาระเบียบวินัย และการใช้สติกับสมาธิในการทำงาน วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โคงการกู้ชีพทางน้ำ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากร วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการด้านการคลัง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพเฉพาะทางประเภทงานช่าง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงการเขียนโครงการ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมผู้ก่อการดี วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด