กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
การอนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ตรวจสอบ/ชำระภาษี วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สอบถามยอดขยะ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เบี้ยยังชีพผู้พิการ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด