กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 23 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ข้อตกลปฏิบัติราชการ ปี 2564 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ ปี2563 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ข้อตกลงปฏิบัติราชการปี 2562 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ... อ่านต่อ
ประมวลมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ... อ่านต่อ
ประกาศ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ... อ่านต่อ
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ ปี 2561 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ข้อตกลงปฏิบัติราชการปี 2560 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด