อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
ส่งข้อมูลไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาตรา 23(3) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 23 (3) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศโครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ส่งข้อมูลไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาตรา 7 (1) - (3) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด