อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สถานธนานุบาล วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
อำนาจหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
อำนาจหน้าที่แขวงสวนใหญ่ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
อำนาจหน้าที่แขวงท่าทราย วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
อำนาจหน้าที่กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
อำนาจหน้าที่กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
อำนาจหน้าที่กองทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
อำนาจหน้าที่กองสวัสดิการสังคม วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
อำนาจหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
อำนาจหน้าที่สำนักการศึกษา วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
อำนาจหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
อำนาจหน้าที่สำนักการช่าง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
อำนาจหน้าที่สำนักการคลัง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
อำนาจหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด