กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรีประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การวิจัยสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด