ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
แจ้งการปรับปรุงระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ (Papertess Meeting System : PLMS) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 
การใช้ระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ(PaperlessMeeting System:PLMS )และระบบในการประชุมของ PEA วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 
... อ่านทั้งหมด