สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม2564 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2564 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2564 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2564 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พศจิกายน 2563 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2563 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2563 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุป สขร.1 ผลารดำเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. ประจำเดือน มกราคม 2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2562 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2562 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2562 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2561 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2560 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด