สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด