สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563   ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561   ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561   ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561   ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561   ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561   ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561   ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561   ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด