ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่ข้อมุลสาระสำคัญของสัญญาที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคา วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อัพเดท วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความสะอาด ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2, 4, 5 และ 6 จำนวน 12 เดือน (ต.ค.61- ก.ย.62) โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำระบบห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ห้อง Server) เทศบาลนครนนทบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำวารสารเทศบาลนครนนทบุรี กองวิชาการและแผนงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. ซอยติวานนท์ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด