พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ผลการพิจารณาจ้างเหมาขุดเจาะน้ำบาดาลประกอบท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด 6 นิ้ว ของ กฟส.โคกโพธิ์ กฟส.คพ. 
2 ผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 
3 ผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯ หจก.พรแก้วก่อสร้าง 
4 ผลการพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
5 ผลการพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนมีนาคม 2561 
6 สรุปผลจัดจ้างงานปรับปรุงหม้อแปลงบ้านห้วยเงาะ 
7 ผลการพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนเมษายน 2561 
8 ผลการพิจารณาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงย้ายแนวเสา นาเกตุ-ชะเมา 
9 ผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ประจำปี 2561 
10 ผลการพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 
11 ผลการพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนมิถุนายน 2561 
12 ผลการพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 
13 ผลการพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนสิงหาคม 2561 
14 ผลการพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนกันยายน 2561 
15เดือนมกราคม 2562 ไม่มีการจ้างเหมาเกิน 100,000.00 บาท 
16 ผลการพิจารณาจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์/สับเปลี่ยนมิเตอร์(นายธวัชชัย วงเซี่ยน) 
17 ผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 
18 ผลการพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนมกราคม 2562 2561 
19 ผลการพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
20 ผลการพิพากษาแพ่ง คดีหมายเลขแดงเลขที่ พ.130/2555 รายการยึดอสังหาริมทรัพย์ 
21 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 กฟส.คพ. 
22 รายงานเกณฑ์วัดกระบวนการอำนวยความสะดวกในการให้บริการขอใช้ไฟตามแนวทาง Doing Business เดือนมิถุนายน 2562 กฟส.คพ. 
23 รายงานเกณฑ์วัดกระบวนการอำนวยความสะดวกในการให้บริการขอใช้ไฟตามแนวทาง Doing Business เดือนเมษายน 2562 กฟส.คพ. 
24 รายงานผลงาน PEA บริการถูกใจมิติใหม่ งานบริการขอมิเตอร์ใช้ไฟเดือนเมษายน 2562 กฟส.คพ. 
25 รายงานผลงาน PEA บริการถูกใจมิติใหม่ งานบริการขอมิเตอร์ใช้ไฟเดือนพฤษภาคม 2562 กฟส.คพ. 
26 รายงานผลงาน PEA บริการถูกใจมิติใหม่ งานบริการขอมิเตอร์ใช้ไฟเดือนมิถุนายน 2562 กฟส.คพ. 
27 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 กฟส.คพ. 
28 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) งานเกี่ยวกับมิเตอร์ งดจ่ายไฟ ของ กฟส.อ.โคกโพธิื กฟส.คพ. 
29 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำเดือน มกราคม 2563 กฟส.คพ. 
30 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 กฟส.คพ. 
31 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 กฟส.คพ. 
32 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำเดือน เมษายน 2563 กฟส.คพ. 
33 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 กฟส.คพ. 
34 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 กฟส.คพ. 
35 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 กฟส.คพ. 
36 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 กฟส.คพ. 
37 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) งานเกี่ยวกับมิเตอร์ งดจ่ายไฟ กฟส.อ.โคกโพธิื กฟส.คพ. 
38 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำเดือนกันยายน 2563 กฟส.คพ. 
39 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 กฟส.คพ. 
40 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 กฟส.คพ. 
41 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 กฟส.คพ. 
42 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำเดือน มกราคม 2564 กฟส.คพ. 
43 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กฟส.คพ. 
44 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 กฟส.คพ. 
45 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำเดือนเมษายน 2564 กฟส.คพ. 
46 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.โคกโพธิ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 กฟส.คพ. 
47 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.โคกโพธิ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 กฟส.คพ. 
48 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.โคกโพธิ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 กฟส.คพ. 
49 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.โคกโพธิ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 กฟส.คพ. 
50 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.โคกโพธิ์ ประจำเดือนกันยายน 2564 กฟส.คพ. 
51 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.โคกโพธิ์ ประจำเดือนตุลาคม 2564 กฟส.คพ. 
52 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.โคกโพธิ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 กฟส.คพ. 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2557 (ภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมร่วม ยุทธศาสตร์ นโยบาย) กฟภ. 
2 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ประจำปี 2560 กฟต.3 
3 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ พ.ศ.2558 กฟภ. 
4 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2560 กฟส.คพ. 
5 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ กฟต.3 ประจำปี 2560 กฟต.3 
6 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 กฟภ. 
7 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ปี 2559-2563) กฟภ. 
8 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560 กฟต.3 
9 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 กฟภ. 
10 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2559 กฟส.คพ. 
11 นโยบาย ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. 
12 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟภ. 
13 นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กฟภ. 
14 นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. 
15 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 กฟภ. 
16 นโยบายด้านการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. 
17 นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. 
18 นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต กฟภ. 
19 นโยบายไฟฟ้าโปร่งใส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา กฟต.3 
20 แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.ปี 2560-2564 กฟภ. 
21 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2560 กฟภ. 
22 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2556-2563 และแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2556-2559 (ปรับแผนครั้งที่ 7) และทิศทางของยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2560-2563 กฟภ. 
23 วิสัยทัศน์ ภารกิจ กฟภ. 
24 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กฟส.คพ. 
25นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
26นโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 
27นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
28นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ของ กฟต.3 
29นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2560 กฟต.3 
30นโยบายด้านการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟต.3 
31นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต กฟต.3 
32ประกาศ นโยบายการลดละเลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟต.3 
33แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.ปี 2560-2564 กฟต.3 
34แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2560 
35 นโยบาย การจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า กฟส.คพ. 
36 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟส.คพ. 
37 นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟส.คพ. 
38 ประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟส.คพ. 
39 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 กฟส.คพ. 
40 แผนการดำเนินงานผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA 4.0 (นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว) ปี 2561 กฟส.คพ. 
41 นโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฟภ. กฟภ. 
42 นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2561 กฟส.คพ. 
43 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
44 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ.2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2562) กฟภ. 
45 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2556-2563 และแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2556-2559 (ปรับแผนครั้งที่ 7) และทิศทางของยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2560-2563 กฟภ. 
46 นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) 
47 แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กรด้วยนโยบาย Keen14 
48 แผนการดำเนินงาน ปี 2562 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. 
49 แผนแม่บท ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟภ.ปี พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2562) กฟภ. 
50 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุกจริตคอร์รับชั่น ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2562-2564 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2562) กฟภ. 
51 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา กฟต.3 
52 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี กฟจ.ปน. 
53 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 กฟภ. 
54 นโยบายการจัดการความรู้ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 4 กฟภ. 
55 นโยบายด้านการส่งเสริม บริหารจัดการนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ กฟภ. 
56 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) 4  
57 แผนเเม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมเเละสิ่งเเวดล้อม ของ กฟภ. ปี 2560-2564 
58 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.พ.ศ.2561-2565 
59 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2560-2564 
60 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.2561) 
61ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 
62 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ.2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2563) กฟส.คพ. 
63 นโยบายและแนวปฎิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2563 (1 กฟส.คพ. 
64 นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) ประจำปี 2563 กฟส.คพ. 
65 แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ รองรับสถานการณ์ไวรัสโรโคนา (COVID-19) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี กฟส.คพ. 
66 แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan:ERP) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan:BCP) รองรับสถานการณ์ไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) กฟส.คพ. 
67 แผนแม่บทจัดการความรู้ 2563-2567 (KM Master Plan 2020-2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟส.คพ. 
68 นโยบาย GRC (Governance, Risk Management and Compliance) ของ กฟภ. กฟส.คพ. 
69 นโยบายการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี2564 กฟส.คพ. 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1จัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2559 ลว.29 ตค.2558 กฟส.คพ. 
2จัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2560 กฟต.3 
3 จัดสรรงบประมาณ - กฟส.โคกโพธิ์ ประจำปี 2560 
4แผน การดำเนินงาน กฟภ.ปี 2560 ของ ผวก. (นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 กฟจ.ปน. 
5แผนปฎิบัติประจำปี 2560 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 กฟจ.ปน. 
6แผนป้องปรามการทุจริตตามมาตรฐาน การไฟฟ้าโปร่งใสของ กฟต.3 กฟจ.ปน. 
7แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ กฟภ. (ปี 2560-2564) กฟจ.ปน. 
8 แผนปฏิบัติด้านการเรียนรู้และพัฒนา ประจำปี 2561 กฟส.อ.โคกโพธิ์ 
9 แผนปฏิบัติด้านงานตามภาระหน้าที่ ประจำปี 2561 กฟส.อ.โคกโพธิ์ 
10 แผนปฏิบัติด้านกระบวนการภายใน ประจำปี 2561 กฟส.อ.โคกโพธิ์ กฟส.คพ. 
11 แผนปฏิบัติด้านเป้าหมาย ประจำปี 2561 กฟส.อ.โคกโพธิ์ กฟส.คพ. 
12 แนวทางการปฎิบัติการดำเนินงาน "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0" กฟจ.ปัตตานี และแผนการดำเนินงานฯ ประจำปี 2561 4  
13 หนังสืองบประมาณประจำปี 2561 กฟส.คพ. 
14 โครงการ 74 ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA ประจำปี 2561 (ชุมชนบือติง เทศบาลเมือง ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี) กฟส.คพ. 
15 โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี กฟส.คพ. 
16 งบประมาณทำการ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำปี 2561 กฟส.คพ. 
17 จัดสรรงบประมาณทำการ ประจำปี 2561 กฟส.คพ. 
18 แผนการจัดสัมมนา "13 เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส" ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance ชาว กฟภ.ไม่ทนต่อการทุจริต" กฟส.คพ. 
19 แผนการดำเนินงาน "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 สู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน" ประจำปี 2561 กฟส.คพ. 
20 งบประมาณทำการ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำปี 2562 กฟส.คพ. 
21 1.แผนปฎิบัติ 2562_เป้าหมายและภาระหน้าที่ ของ กฟส.โคกโพธิ์ 
22 2.แผนปฎิบัติ 2562_ด้านลูกค้า ของ กฟส.โคกโพธิ์ 
23 3.แผนปฎิบัติ 2562_ด้านกระบวนการภายใน ของ กฟส.โคกโพธิ์ 
24 4.แผนปฎิบัติ 2562_ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
25 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ.2560-2564)(ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2562) 
26 งบประมาณทำการ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำปี 2563 กฟส.คพ. 
27 งบประมาณประจำปี 2564 ของ กฟส.โคกโพธิ์ กฟส.คพ. 
28 แผนปฎิบัติ กฟส.โคกโพธิ์ ประจำปี 2564 กฟส.คพ. 
29 งบประมาณประจำปี 2565 ของ กฟส.อ.โคกโพธิ์ กฟส.คพ. 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 กรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวม กฟภ. 
2 การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและการใช้สายดิน กฟภ. 
3 การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฟภ. 
4 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฟภ. 
5 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย กฟภ. 
6 คำแนะนำสำหรับหน่วยงานของรัฐ ในการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฟภ. 
7คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ คพ.011/2561 ลว.2 ม.ค.2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารหรือปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร กฟส.คพ. 
8 คุ่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกกระแสไฟฟ้าดูด กฟภ. 
9 คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กฟภ. 
10 คู่มือ ความรู้พื้นธานและการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ู้ กฟภ. 
11 คู่มือ แนวทางปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำหรับหน่วยงานของรัฐ กฟภ. 
12 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. 
13 คู่มือการใช้ไฟฟ้าประเภทอยู่อาศัย กฟภ. 
14 คู่มือการใช้ไฟฟ้าสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม กฟภ. 
15 คู่มือการปฎิบัติงาน (Work manual) งานบริการข้อมูลของศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี กฟภ. 
16 คู่มือการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ PEA กฟภ. 
17 คู่มือการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ PEA กฟภ. 
18 คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในสภาวะน้ำท่วม กฟภ. 
19 คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ กฟภ. 
20 คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งานและจัดการข้อมูล กฟภ. 
21 ประมวลจริยธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. 
22 ระเบียบการไฟฟ้าว่าด้วยมาตรฐานบริการ พ.ศ.2543 
23 ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาขนตรวจดู 
24 ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติต่างๆ ในการขอใช้ไฟฟ้าระบบ 115 เควี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2554 กฟภ. 
25 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ คพ.013/2562 ลว13 ม.ค.2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน ศูนย์ราชการสะดวก(Goverment Easy Contact Center :GECC) ประจำปี 2562 
26 (1) การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) 
27 (2) การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) 
28 (3) การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) 
29 (4) การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) 
30 (5) การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) 
31 (6) การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) 
32 (7) การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) 
33 (8) การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) 
34 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ปน.001/2562 ลว.2 ม.ค.2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟส.โคกโพธิ์ 
35 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ คพ.020/2562 ลว.2 ม.ค.2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารหรือปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
36 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ ที่ คพ.019/2562 ลว.2 ม.ค.2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ กฟส.โคกโพธิ์ 
37 คู่มือ KAM 2561 
38 คู่มือกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า 
39คู่มือการใช้โปรแกรมระบบรับฟังเสียงของลูกค้า_VOC(พฤศจิกายน 2561) 
40 คู่มือขยายเขตโดยเชื่อมต่อกับทะเบียนราษฎร์ 
41 คู่มือใช้งาน PEA Smart plus 
42 คู่มือใช้ระบบรับคำร้อง PEA COS SCS 
43คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับผู้จัดการศูนย์งานบริการลูกค้า ปี 62 
44 คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ 
45 คู่มืออัตตราค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้าและค่าบริการ อ.5 
46คู่มือระบบงานบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) กรณีคำร้องขอขยายเขต กฟส.คพ. 
47 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ ที่ คพ.012/2562 ลว.2 ม.ค.2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ กฟส.โคกโพธิ์ กฟส.คพ. 
48 คู่มือด้านการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญผ่านทางWebsite กฟส.คพ. 
49 คู่มือการใช้งาน (User Manual) โปรแกรม PEA Smart Plus กฟส.คพ. 
50 คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าใหม่ บนระบบคำร้องผ่านอินเตอร์เน็ต กฟส.คพ. 
51 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ปน.002/1/2563 ลว.2 ม.ค.2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟส.โคกโพธิ์ กฟส.คพ. 
52 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ ที่ คพ.009/2563 ลว.2 ม.ค.2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการกำหนดราคากลางจ้างเหมางานก่อสร้างของ กฟส.โคกโพธิ์ ปี 2563 กฟส.คพ. 
53 อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าและบริการ ตามมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 13/2561 ลว.18 ธันวาคม 2562 กฟส.คพ. 
54 คู่มือปฎิบัติงาน ผู้จัดการศูนย์งานบริการลูกค้า Front Manager :FM กฟส.คพ. 
55 คู่มือการใช้งานระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) กฟส.คพ. 
56 คู่มือระบบงานบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) กรณีคำร้องขอขยายเขต กฟส.คพ. 
57 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ ที่ ปน.025/2563 ลว.13 เมษายน.2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายเศษวัดสดุ กฟส.โคกโพธิ์ กฟส.คพ. 
58 (1) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) (N) กฟส.คพ. 
59 (10) คู่มือสำหรับประชาชน : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชนกรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) (N) กฟส.คพ. 
60 (11) คู่มือสำหรับประชาชน : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่กรณีถูกงดจ่ายไฟ (N) กฟส.คพ. 
61 (12) คู่มือสำหรับประชาชน : การคืนประกันการใช้ไฟฟ้า (กรณียกเลิกการใช้ไฟฟ้า) (N) กฟส.คพ. 
62 (2) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) (N) กฟส.คพ. 
63 (3) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) (N) กฟส.คพ. 
64 (4) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) (N) กฟส.คพ. 
65 (5) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) (N) กฟส.คพ. 
66 (6) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) (N) กฟส.คพ. 
67 (7) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) (N) กฟส.คพ. 
68 (8) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) (N) กฟส.คพ. 
69 (9) คู่มือสำหรับประชาชน : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าในเขตชุมชนกรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) (N) กฟส.คพ. 
70 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ คพ.007/2564 ลว.4 ม.ค.2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารหรือปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร กฟส.คพ. 
71 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ ที่ คพ.008/2564 ลว.4 ม.ค.2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ กฟส.โคกโพธิ์ กฟส.คพ. 
72 คู่มือขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานมาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟส.คพ. 
73 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ปน.019/1/2563 ลว.1 ต.ค.2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโคกโพธิ์ กฟส.คพ. 
74 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ คพ.018/2564 ลว.1 ต.ค.2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารหรือปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร กฟส.คพ. 
75 คู่มือกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า กฟส.คพ. 
76 คู่มือปฏิบัติงานขยายเขตฯแรงต่ำไม่เกิน 140 เมตร กฟส.คพ. 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ปี 2562 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง กับสัญญาผูกขาดตัดตอน 
2ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง กับสัญญาร่วมทุนกับเอกชน 
3ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง กับสัญญาสัมปทาน 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูิมภาค กฟภ. 
2 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ง 8/2559 และ ครั้งที่ 9/2559 กฟภ. 
3 การประชุมคณะกรรมการ กฟภ. เรื่องขออนุมัติแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 กฟภ. 
4 การประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 กฟภ. 
5 การประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 กฟภ. 
6 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2558 กฟภ. 
7 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 กฟภ. 
8 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 กฟภ. 
9 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 กฟภ. 
10 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 กฟภ. 
11 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 กฟภ. 
12 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 กฟภ. 
13 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 กฟภ. 
14 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 กฟภ. 
15 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 กฟภ. 
16 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 กฟภ. 
17 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 กฟภ. 
18 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 กฟภ. 
19 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 กฟภ. 
20 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 กฟภ. 
21 การปรุชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2559 กฟภ. 
22 การะประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 กฟภ. 
23 ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภารคที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของระดับหรือตำแหน่ง กฟภ. 
24 ขอความเห็นชอบในการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหนับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 กฟภ. 
25 ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 กฟภ. 
26 ขอปรับเงินเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ระยะที่ 2 (น้ำหมันและน้ำสาน) จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 กฟภ. 
27 ครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 กฟภ. 
28 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินการเกษตร ระยะที่ 2 กฟภ. 
29 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมื่องใหญ่ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 กฟภ. 
30 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่่องสอน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 กฟภ. 
31 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษกิจพิเศา ระยะแรก (6 พื้นที่) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 กฟภ. 
32 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรณหตึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฟภ. 
33 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 วาระที่ 4.1 เรื่องข้อเสนอของ สร.กฟภ.เรื่องการลาหยุดพักผ่อนประจำปี กฟส.คพ. 
34 มติคณะกรรมการ กฟภ. วารที่ 5.8 เรื่องขออนุมัติเพิ่มการมอบอำนาจการใช้เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนให้รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าภาค 1-4 กฟภ. 
35 มติคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 3/2560 เรื่อง รายงานความคืบหน้าตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน ก.พ.2560 กฟภ. 
36 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.4 รายงานผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.ประจำปี 2559 ผลเดือน ธ.ค.2559 กฟภ. 
37 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 5.7 การพิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2560 กฟภ. 
38 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 5.8 การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 ของ กฟภ. กฟภ. 
39 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.3 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ.ไตรมาสที่ 1/2560 กฟภ. 
40 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.4 รายงานผลการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2560 กฟภ. 
41 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.41 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร กฟภ. 
42 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมครั้งที่ 3/2560 กฟภ. 
43 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.ปี 2560 ผลเดือน ม.ค.-เม.ย.2560 ประจำเดือน พ.ค.2560 กฟภ. 
44 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.3 รายงานสถานะการบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.ประจำเดือน ก.พ.2560 กฟภ. 
45 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.8 รายงานการอนุมัติจ่ายเงินโบนัส ประจำปี 2559 และนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน กฟภ. 
46 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 5.7 กฟภ. 
47 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.10 กฟภ. 
48 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.11 กฟภ. 
49 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.14 กฟภ. 
50 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.4 กฟภ. 
51 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.5 กฟภ. 
52 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.6 กฟภ. 
53 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.7 กฟภ. 
54 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2559 กฟภ. 
55 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2559 กฟภ. 
56 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 4/2560เรื่องรายงานความคื บหน้าตามนโยบายของรัฐมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มี.ค.2560 กฟภ. 
57 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.8 รายงานการอนุมัติจ่ายเงินโบนัส ประจำปี 2559 และนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน กฟส.คพ. 
58 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.ปี 2560 ผลเดือน ม.ค.-เม.ย.2560 ประจำเดือน พ.ค.2560 กฟภ. 
59 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.3 รายงานสถานะการบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.ประจำเดือน ก.พ.2560 กฟภ. 
60 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2560 ลว. 19 ก.ค. 60 วาระที่ 6.2 รายงานความคืบหน้างานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 กฟส.คพ. 
61 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 6.2.1 รายงานการจ่ายเงินโบนัส ประจำปี 2560 และนำส่งรายได้แผ่นดิน กฟภ. 
62 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 5.3.5 ผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 กฟภ. 
63 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2561 ที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบ กฟภ. 
64 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.8 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2561 กฟภ. 
65 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.9 ผลการประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 3/2561 (สัญจร) กฟภ. 
66 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2561 วาระที่ 5.3.10 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ของ กฟภ. ปี 2561 ไตรมาส 2/2561 กฟภ. 
67 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.11 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจาปี 2561 ไตรมาสที่ 2/2561 กฟภ. 
68 มติที่ประชุมคณะกรรมการ วาระที่ 5.3.12 ผลการปรับปรุงแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร และปรับแผนการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทาหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ.1) ประจาปี 2561 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ กฟภ. 
69 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.1.1 เมื่อวันที่ 20 กพ.2561 
70 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.1.8 เมื่อวันที่ 20 กพ.2561 
71 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.3 เมื่อวันที่ 20 กพ.2561 
72 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.4 เมื่อวันที่ 20 กพ.2561 
73 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.5 เมื่อวันที่ 20 กพ.2561 
74 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.7 เมื่อวันที่ 20 กพ.2561 
75 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.1 เมื่อวันที่ 20 กพ.2561 
76 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.1 เมื่อวันที่ 20 กพ.2561 
77 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.2 เมื่อวันที่ 20 กพ.2561 
78 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.3 เมื่อวันที่ 20 กพ.2561 
79 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรื่องชี้แจงการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้ไฟฟ้าตามคำสั่ง กฟภ.ที่ อ.5/2562 กฟส.คพ. 
80 มติคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรื่องอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เลือกใช้ตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) กฟส.คพ. 
81 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านนโยบาย, กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กฟส.คพ. 
82 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.62 และครั้งที 1/2563 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.63 กฟส.คพ. 
83 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดูแลปัญหาภัยแล้วและกระตุ้นเศรษฐกิจ กฟส.คพ. 
84 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่องการขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 5 กิจการเฉพาะอย่าง (ธุรกิจโรงแรม และกิจการให้เช่าพักอาศัย) กฟส.คพ. 
85 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมสัมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กฟส.คพ. 
86 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดวัน Peak สำหรับอัตรา TOU ปี 2563 จากการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการ (13-15 เมษายน 2563) กฟส.คพ. 
87 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรื่องละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ,วันที่ 7 ตุลาคม 2562 และวันที่ 3 ธันวาคม 2562 กฟส.คพ. 
88 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กฟส.คพ. 
89 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องขอทบทวนอัตราตามร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กฟส.คพ. 
90 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กฟส.คพ. 
91 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 วาระที่ 4.1 เรื่องข้อเสนอของ สร.กฟภ.เรื่องการลาหยุดพักผ่อนประจำปี กฟส.คพ. 
92 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการดำเนินมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงวันหยุดเดือน พฤษภาคม 2563 กฟส.คพ. 
93 มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 กฟส.คพ. 
94 มติคณะรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(นายศุภชัย เอกอุ่น) กฟส.คพ. 
95 มติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตราการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ในระลอกเดือนเมษายน 2654 กฟส.คพ. 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ตั้งแต่วันที่ 24 พค.2561 -ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา สอบราค 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้อง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 กฟส.คพ. 
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 กฟส.คพ. 
3สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 
4สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 กฟส.คพ. 
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 กฟส.คพ. 
6สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 (01/2560) กฟส.คพ. 
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (02/2560) กฟส.คพ. 
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 (03/2560) กฟส.คพ. 
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 (04/2560) กฟส.คพ. 
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (05/2560) กฟส.คพ. 
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (06/2560) กฟส.คพ. 
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (07/2560) กฟส.คพ. 
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 กฟส.คพ. 
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560 กฟส.คพ. 
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 กฟส.คพ. 
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 กฟส.คพ. 
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 กฟส.คพ. 
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 กฟส.คพ. 
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กฟส.คพ. 
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 กฟส.คพ. 
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 กฟส.คพ. 
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 กฟส.คพ. 
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 กฟส.คพ. 
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 กฟส.คพ. 
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 กฟส.คพ. 
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 กฟส.คพ. 
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 กฟส.คพ. 
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 กฟส.คพ. 
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 กฟส.คพ. 
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 กฟส.คพ. 
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 กฟส.คพ. 
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 กฟส.คพ. 
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 กฟส.คพ. 
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 กฟส.คพ. 
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 กฟส.คพ. 
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 กฟส.คพ. 
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 กฟส.คพ. 
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 กฟส.คพ. 
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 กฟส.คพ. 
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 กฟส.คพ. 
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 กฟส.คพ. 
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 กฟส.คพ. 
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 กฟส.คพ. 
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 กฟส.คพ. 
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 กฟส.คพ. 
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 กฟส.คพ. 
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 กฟส.คพ. 
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 กฟส.คพ. 
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 กฟส.คพ. 
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 กฟส.คพ. 
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กฟส.คพ. 
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 กฟส.คพ. 
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 กฟส.คพ. 
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กฟส.คพ. 
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 กฟส.คพ. 
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2564 กฟส.คพ. 
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 กฟส.คพ. 
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 กฟส.คพ. 
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กฟส.คพ. 
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การใช้ระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ (Paperless Meeting System:PLMS) และระบบในการประชุมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรค 1 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 
2ข้อ 1 (4) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ 15  
3ข้อ 1 (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8) 15  
4ข้อ 1 (6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ 15  
5ข้อ 1 (7) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน 15  
6ข้อ 1 (8) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ไม่มีข้อมูล) 15  
7ข้อ 2 (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 15  
8ข้อ 2 (2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชนรวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 15  
9ข้อ 2 (3) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 15  
10ข้อ 2 (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดทำโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก 15  
11ข้อ 2 (5) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ 15  
12ข้อ 2 (6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง 15  
13ข้อ 2 (7) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน 15  
14ข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ดังนี้ 15  
15ข้อ 3 (1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 15  
16ข้อ 3 (2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 15  
17ข้อ 3 (3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี 15  
18ข้อ 3 (4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 15  
19ข้อ 3 (5) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 15  
20ข้อ 3 (6) รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 15  
21ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานของหน่วยงานดังนี้ 15  
22ข้อ 4 (1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน งบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 15  
23ข้อ 4 (2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ 15  
24ข้อ 4 (3) รายงานการใช้งบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ จำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน 15  
25ข้อ 4 (4) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 15  
26ข้อ 4 (5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 15  
27ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ดังนี้ 15  
28ข่้อ 5 (1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากรเอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว 15  
29ข้อ 5 (2) รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร 15  
30ข้อ 5 (3) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงานและผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ 15  
31ข้อ 5 (4) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 15  
32ข้อ 5 (5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 15  
33ข้อ 5 (6) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 15  
34ข้อ 5 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ดังนี้ 15  
35ข้อ 6 (1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 15  
36ข้อ 6 (2) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 15  
37ข้อ 6 (3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 15  
38ข้อ 6 (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของ สำนักงานคฯะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ซึ่งมีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงงานของหน่วยงานตามกฎหมาย 15  
39ข้อ 6 หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้ 15  
40ข้อ 1 (1) กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 
41ข้อ 1 (2) แผนการจัดหาพัสดุ (ไม่มีข้อมูล) 
42ข้อ 1 (3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา 
43ข้อ 1 ให้หน่วยงานรัฐมีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 
44 คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
45 คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-22) 
46 แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี (กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2561) 
47 รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน (กฟจ.ปัตตานี ไตรมาสที่ 1/2560) 
48 รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน (กฟจ.ปัตตานี ไตรมาสที่ 1/2561) 
49 รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน (กฟจ.ปัตตานี ไตรมาสที่ 2 
50 ข้อ 1(1.1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
51 ข้อ 1(1.1) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2547 
52 ข้อ 1(1.1) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนผู้มิภาคว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2559 
53 ข้อ 1(1.2) รายงานแผนการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2561 
54 ข้อ 1(1.2) รายงานแผนการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2562 
55 ข้อ 1(1.6) รายงานผลการปฎิบัติตามแผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1/2561 
56 ข้อ 1(1.6) รายงานผลการปฎิบัติตามแผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2/2561 
57 ข้อ 2(2.1) การปรับปรุงเงื่อนไขการวางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าและจ่ายคืนผลประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่นำเงินสดมาวางเป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้า 
58 ข้อ 2(2.1) คู่มือปฎิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการบริหารลูกค้ารายสำคัญ 
59 ข้อ 2(2.1) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ.2552 
60 ข้อ 2(2.2) คู่มือการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) 
61 ข้อ 2(2.2) คู่มือการปฎิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการงานบริการข้อมูลศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. 
62 ข้อ 2(2.2) คู่มือการปฎิบัติงาน ของบุคลากรภายใต้ระเบียบข้อบังคับ 
63 ข้อ 3 (3.1) พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2503 
64 ข้อ 3 (3.2) วิสัยทัศน์ กฟภ. 
65 ข้อ 3 (3.3) แผนปฎิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2561 
66 ข้อ 3 (3.3) แผนปฎิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2562 
67 ข้อ 3 (3.4) แจ้งเวียนข้อบังคับ กฟภ.ว่าด้วยการซื้อ (ฉบับที่ 9) การจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2561 
68 ข้อ 3 (3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการแต่งตั้งและเลื่อนระดับตำแหน่ง พ.ศ.2560 
69 ข้อ 3 (3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการแต่งตั้งและเลื่อนระดับตำแหน่ง พ.ศ.2562 
70 ข้อ 3 (3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการฝึกอบรมสัมนา พ.ศ.2560 
71 ข้อ 3 (3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา การสนับสนุนการศึกษา การลาไปศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ.2561 
72 ข้อ 3 (3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการปรับวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงาน พ.ศ.2561 
73 ข้อ 4 (4.5) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 
74 ข้อ 4 (4.5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
75 แผนปฎิบัติการ การไฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ปี 2563 
76 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้างและการทำงานของผู้มีศักยภาพสูง พ.ศ.2563 กฟส.คพ. 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลประกอบท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด 6 นิ้ว ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ นายศรีน้ำ สุนธพันธ์ กฟส.คพ. 
2 สัญญาจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์/สับเปลี่ยนมิเตอร์(นายธวัชชัย วงเซี่ยน) กฟส.คพ. 
3 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอดตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนมีนาคม 2561 
4 สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย(นยประสิทธิ์ ปันเฉลียว) ประจำปี 2561 กฟส.คพ. 
5 สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย(นายสมควร ปานะ)ประจำปี 2561 กฟส.คพ. 
6 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนเมษายน 2561 
7 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายฯบ้านห้วยเงาะ ต.ทุ่งพลา 
8 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 
9 สัญญาจ้างเหมาก่อวร้างานขยายเขตฯ หจก.พรแก้วก่อสร้าง ประจำเดือน กุมภาพัรธ์ 2561 
10 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 
11 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนมิถุนายน 2561 
12 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 
13 สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงย้ายแนวเสา นาเกตุ-ชะเมา 
14 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนสิงหาคม 2561 
15 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัดต้นไม้ไกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำเดือนกันยายน 2561 
16 สัญญาจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์/สับเปลี่ยนมิเตอร์(นายธวัชชัย วงเซี่ยน) 
17 สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย(นายประสิทธิ์ ปันเฉลียว) ประจำปี 2562 
18 สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย(นายผุด ปานะ) ประจำปี 2562 
19ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 
20 สัญญาจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์/สับเปลี่ยนมิเตอร์(นายธวัชชัย วงเซี่ยน)ปี 2563 กฟส.คพ. 
21 สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย(นายประสิทธิ์ ปันเฉลียว) ประจำปี 2563 กฟส.คพ. 
22 สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย(นายผุด ปานะ) ประจำปี 2563 กฟส.คพ. 
23 สัญญาจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์/สับเปลี่ยนมิเตอร์(นายธวัชชัย วงเซี่ยน) ประจำปี 2564 กฟส.คพ. 
24 สัญญาจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์/สับเปลี่ยนมิเตอร์(นายสุทธิพงษ์ เขียวหมี)ประจำปี 2564 กฟส.คพ. 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ผกป.คพ. 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ