พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน กรกฎาคม 2560 1  
2 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน กันยายน 2560 1  
3 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน กุมภาพันธ์ 2560 1  
4 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน พฤศจิกายน 2560 1  
5 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน พฤษภาคม 2560 1  
6 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน มิถุนายน 2560 1  
7 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน มีนาคม 2560 1  
8 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน เมษายน 2560 1  
9รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 3  
10 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน สิงหาคม 2560 1  
11 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน ตุลาคม 2560 1  
12 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน มกราคม 2560 1  
13 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง งานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2561 1  
14 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง งานรักษาความสะอาดสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2561 1  
15 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน ธันวาคม 2560 1  
16 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน มกราคม 2561 2  
17 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง พร้อมประกาศผลผู้ชนะผู้เสนอราคา งานจ้างฯ บำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ประจำปี 2561 1  
18 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน กุมภาพันธ์ 2561 2  
19 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน มีนาคม 2561 2  
20 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน เมษายน 2561 2  
21 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน พฤษภาคม 2561 2  
22 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน มิถุนายน 2561 2  
23 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน กรกฎาคม 2561 2  
24 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน สิงหาคม 2561 2  
25 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน กันยายน 2561 3  
26 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน ตุลาคม 2561 2  
27 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน พฤศจิกายน 2561 2  
28 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง งานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 1  
29 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง งานรักษาความสะอาดสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 1  
30 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน ธันวาคม 2561 2  
31 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน มกราคม 2562 2  
32ไม่มีข้อมูลหรือภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 
33 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน กุมภาพันธ์ 2562 2  
34 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.เดือน มีนาคม 2562 2  
35 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.เดือน เมษายน 2562 2  
36 ผลการดำเนินการตามมาตราฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน พฤษภาคม 2562 
37 ผลการดำเนินการตามมาตราฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน มิถุนายน 2562 
38 ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. เดือน กรกฎาคม 2562 บต. 
39 รายงานผลการดำเนินการตามมาตราฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 บต. 
40 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กันยายน 2562 บต. 
41 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 บต. 
42 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 บต. 
43 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนธันวาคม 2562 บต. 
44 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มกราคม 2563 บต. 
45 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนมกราคม 2563 บต. 
46 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 บต. 
47 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บต. 
48 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มีนาคม 2563 บต. 
49 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2563 บต. 
50 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน เมษายน 2563 บต. 
51 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนเมษายน 2563 บต. 
52 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน พฤษภาคม 2563 บต. 
53 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 บต. 
54 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มิถุนายน 2563 บต. 
55 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กรกฎาคม 2563 บต. 
56 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน สิงหาคม 2563 บต. 
57รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 3  
58รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 3  
59 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนมิถุนายน2563 3  
60รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนมิถุนายน2563 3  
61 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กันยายน 2563 บต. 
62 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ตุลาคม 2563 บต. 
63 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน พฤศจิกายน 2563 บต. 
64ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 
65ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 
66 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ธันวาคม 2563 3  
67 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มกราคม 2564 3  
68 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 3  
69 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มีนาคม 2564 3  
70 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน เมษายน 2564 3  
71 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน พฤษภาคม 2564 3  
72 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มิถุนายน 2564 3  
73 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กรกฎาคม 2564 3  
74 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน สิงหาคม 2564 3  
75 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กันยายน 2564 3  
76 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ตุลาคม 2564 3  
77 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน พฤศจิกายน 2564 3  
78 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ธันวาคม 2564 3  

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คำขวัญ ค่านิยม และทิศทางขององค์กร บต. 
2แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. (พ.ศ. 2561-2565) ธร. 
3แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ.2560-2561) ธร. 
4แผนแม่บทรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564 ธร. 
5แผนแม่บทและแผนปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ.2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) ธร. 
6แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561) ธร. 
7แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562) ธร. 
8 นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 3  
9 ประเด็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 3  
10 นโยบาย ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3  
11 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3  
12 นโยบายการบริหารและพัฒนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3  
13 นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2  
14 นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาค 4 (ยะลา) 3  
15 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2557 3  
16 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 3  
17 นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2559 3  
18 นโยบายกิจกรรมคุณภาพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาค 4 (ยะลา) 3  
19 นโยบายกิจกรรมคุณภาพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3  
20 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3  
21 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาค 4 (ยะลา) 3  
22 นโยบายด้านการป้องกันการละเมิดสิทธิ์/สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา 3  
23 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส 3  
24 นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต 3  
25 นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3  
26 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2556-2563 (แผนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2556-2559 (ปรับแผนครั้งที่ 7) และทิศทางของยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560-2563 3  
27 วิสัยทัศน์ พันธกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2557 3  
28 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน 3  
29 นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด (14สัญญา) 3  
30 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พ.ศ. 2561 ของ กฟภ. 3  
31 นโยบาย KEEN14 3  
32 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฟภ. 3  
33 นโยบายรัฐบาลในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ของนายกรัฐมนตรี ในงานนำเสนอสมุดปกขาวนโยบายเศรษฐกิจฐานรากสู่แนวทางการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงหมาดไทย 3  
34 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฟต.3 3  
35 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ กฟภ. 3  
36 แผนเเม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมเเละสิ่งแวดล้อม 
37 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 
38 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้อง 
39 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 ( 
40ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 Beyond Smart Grid การพัฒนาการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 4  
2โครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา บต. 
3 โครงการ PEA Front Office หรือ PEA Shop 4  
4 โครงการ PEA ตามนโยบาย Road to LED 4  
5 โครงการ SMEs ประหยัดไฟช่วยไทยลดใช้พลังงาน 4  
6โครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา บต. 
7 โครงการด้านพลังงานไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม 4  
8 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา นำร่องในอาคารของรัฐในภูมิภาค 4  
9 โครงการอุตสาหกรรมประหยัดไฟ ช่วยไทยลดการใช้พลังงงาน 4  
10 งบประมาณประจำปี 2559 - 2560 4  
11 แผนการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟต.3 ประจำปี 2562 บต. 
12 แผนปฏิบัติ และแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 ปี 2560 5  
13 แผนปฏิบัติประจำปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบันนังสตา 5  
14 แผนป้องปรามการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 3  
15 งบประมาณ งบทำการประจำปี 2561 4  
16 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของ กฟภ. ปี 2560 - 2564 5  
17 แผนปฏิบัติประจำปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบันนังสตา 3  
18แผนการดำเนินงาน กฟภ. ปี 2562 ธร. 
19 แผนยุทธศาตร์ กฟภ. พ.ศ. 2555 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 5) 4  
20 งบประมาณ งบทำการประจำปี 2562 4  
21 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) 4  
22 งบประมาณ งบทำการประจำปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 3  
23 แผนปฏิบัติประจำปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบันนังสตา 3  
24 แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 4  
25 งบประมาณ งบทำการประจำปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 3  
26 แผนปฏิบัติประจำปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบันนังสตา 3  
27 งบประมาณ งบทำการประจำปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา ธร. 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ธร. 
2การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) บต. 
3การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) บต. 
4การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) บต. 
5การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) บต. 
6การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) บต. 
7การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรเนียม (บุคคลธรรมดา) บต. 
8การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง การณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่นอชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) บต. 
9การขอใช้ไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) บต. 
10คู่มือด้านการเปิดเผยข้อมูลสำคัญผ่านทาง WEBSITE ธร. 
11คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์สำหรับผู้ใช้งานและผู้จัดการข้อมูล บต. 
12คู่มือประชาชน ประเภทบ้านอยู่อาศัย บต. 
13คู่มือประชาชน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม บต. 
14คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย บต. 
15คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม บต. 
16 คู่มืออัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้าและค่าบริการ (อ.5) บต. 
17แนวทางปฏิบัติ "ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ." บต. 
18คำสั่งที่ พ.(บ)1/2558 เปลี่ยนชื่อการไฟฟ้า ธร. 
19คำสั่งที่ พ.(บ)2/2558 เปลี่ยนชื่อการไฟฟ้า ธร. 
20คำสั่งที่ พ.(บ)3/2558 ปรับโครงสร้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค...ชั้น 2 ( 7 แผนก ) เป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค...ชั้น 2 ( 8 แผนก ) ธร. 
21คำสั่งที่ พ.(ท)1/2559 เรื่อง โครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระดับแผนก) ปรับปรุงครั้งที่ื 4 ธร. 
22 คำแนะนำสำหรับหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 5  
23 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4  
24 คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 5  
25 คู่มือการดูแลกำกับกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 5  
26 คู่มือการให้บริการลูกค้าต่างชาติ 5  
27 คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในสภาวะน้ำท่วม 5  
28 คู่มือประชาชน การขอติดตั้งเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม 5  
29 คู่มือประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน 5  
30 คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย 5  
31 คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม 5  
32 ประมลจริยธรรม PEA 5  
33 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพบริการ พ.ศ. 2540 5  
34 รายงานเเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) 5  
35 การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและใช้สายดิน 5  
36 คู่มือการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 5  
37 คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด 5  
38 คู่มือมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 5  
39 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) 5  
40 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) 5  
41 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) 5  
42 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) 5  
43 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) 5  
44คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) บต. 
45 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) 5  
46 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) 5  
47 คู่มือ Key Account Manager (KAM) กระบวนการบริหารลูกค้ารายสำคัญ บต. 
48 คู่มือ PEA COS SCS คำร้องขอขยายเขต บต. 
49 คู่มือ"เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ." (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561) บต. 
50 คู่มือการใช้โปรแกรมระบบรับฟังเสียงของลูกค้า บต. 
51 คู่มือการปฏิบัติงานรับคำร้องขยายเขตโดยเชื่อมต่อกับทะเบียนราษฏร์ บต. 
52 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า Front Manager (FM) บต. 
53 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประจำศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร บต. 
54 Public Guide : Application for Electricity with meter installation (< 30A ) in Rural Area - Postpaid Internal Wiring Inspection ( Juristic Person ) บต. 
55 Public Guide : Application for Electricity with meter installation (< 30A ) in Rural Area - Postpaid Internal Wiring Inspection ( Natural Person ) บต. 
56 Public Guide : Application for Electricity with meter installation (< 30A ) in Rural Area - Prepaid Internal Wiring Inspection ( Juristic Person ) บต. 
57 Public Guide : Application for Electricity with meter installation (< 30A ) in Rural Area - Prepaid Internal Wiring Inspection ( Natural Person ) บต. 
58 Public Guide : Application for Electricity with meter installation (< 30A ) in Urban Area - Postpaid Internal Wiring Inspection ( Juristic Person ) บต. 
59 Public Guide : Application for Electricity with meter installation (< 30A ) in Urban Area - Postpaid Internal Wiring Inspection ( Natural Person ) บต. 
60 Public Guide : Application for Electricity with meter installation (< 30A ) in Urban Area - Prepaid Internal Wiring Inspection ( Juristic Person ) บต. 
61 Public Guide : Application for Electricity with meter installation (< 30A ) in Urban Area - Prepaid Internal Wiring Inspection ( Natural Person ) บต. 
62 คู่มือการใช้งาน PEA Smart Plus บต. 
63 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนงานการรับฟังเสียงของลูกค้า 
64 คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าใหม่บนระบบรับคำร้องผ่านอินเตอร์เน็ต(peacos.pea.co.thX บต. 
65คู่มือประชาชน เล่มที่ 1 การขอใช้ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน(นิติบุคคล) บต. 
66คู่มือประชาชน เล่มที่ 10 การต่อกลับการขอใช้ไฟฟ้าในเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ(ในและนอกเวลาทำการ) บต. 
67 คู่มือประชาชน เล่มที่ 11 การต่อกลับการใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ กรณีถูกงดจ่าย บต. 
68 คู่มือประชาชน เล่มที่ 12 การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า(กรณียกเลิกการขอใช้ไฟฟ้า) บต. 
69คู่มือประชาชน เล่มที่ 2 การขอใช้ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระธรรมเนียม(บุคคลธรรมดา) บต. 
70คู่มือประชาชน เล่มที่ 3 การขอใช้ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม(นิติบุคคล) บต. 
71คู่มือประชาชน เล่มที่ 4 การขอใช้ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน(บุคคลธรรมดา) บต. 
72คู่มือประชาชน เล่มที่ 5 การขอใช้ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน(นิติบุคคล) บต. 
73คู่มือประชาชน เล่มที่ 6 การขอใช้ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน(บุคคลธรรมดา) บต. 
74คู่มือประชาชน เล่มที่ 7 การขอใช้ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม(นิติบุคคล) บต. 
75คู่มือประชาชน เล่มที่ 8 การขอใช้ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ในอเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าะรรมเนียม(บุคคลธรรมดา) บต. 
76คู่มือประชาชน เล่มที่ 9 การต่อกลับการขอใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ(ในและนอกเวลาทำการ) บต. 
77 อัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์กับ ผชฟ.(TOU) บต. 
78 อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าและค่าบริการ บต. 
79 Public Guide: Reconnecting electricity(Large Scale Customer)after disconnecting electricity บต. 
80 Public Guide: Reconnecting electricity(Rural Areas)after disconnecting electricity บต. 
81 Public Guide: Reconnecting electricity(Urban Areas)after disconnecting electricity(Working hours/after Working hours) บต. 
82 Public Guide: Return Service Guarantee(In case of Service Termination) บต. 
83 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารฯ ปี 2563 ธร. 
84 คู่มือประชาชน: กระบวนการสับเปลี่ยนมิเตอร์กรณีมิเตอร์ชำรุด/กรณีผู้ใช้ไฟฟ้า(ขนาดไม่เกิน 30 แอมแปร์) บต. 
85 เอกสารแนบ1 : พระารชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558 บต. 
86 เอกสารแนบ2 : แผนแม่บท ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(พ.ศ. 2560-2564) บต. 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภาระกิจที่เกีี่ยวข้อง 6  

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 7  
2 ประชุมมติคณะรัฐมนตรี 7  
3 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2559 กรณีจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ 8  
4มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.7 รายงานสถานะการบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ต.ค. 2559 8  
5 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.9 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 8  
6 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2560 วาระที่ 5.8 ขออนุมัติเพิ่มการมอบอำนาจการใช้เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนให้รองผู้ว่าการไฟฟ้าภาค 1-4 7  
7 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2560 วาระที่ 6.10 รายงานความคืบหน้างานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน ก.พ. 2560 8  
8มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2560 วาระที่ 6.8 รายงานความคืบหน้างานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มีนาคม 2560 8  
9 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 5.7 การพิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2560 8  
10 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 5.8 การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 ของ กฟภ. 8  
11 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.4 รายงานผลการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2560 8  
12 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.41 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 8  
13 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 3/2560 8  
14 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 5.7 การพิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2560 8  
15 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2560 ผลเดือน ม.ค. - เม.ย. 2560 ประจำเดือน พ.ค. 2560 8  
16 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.3 รายงานสถานะการบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ก.พ. 2560 8  
17 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.8 รายงานการอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2559 และนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 8  
18มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการแก้ปัญหาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 8  
19 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 สาระที่ 6.19 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 8  
20 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 8  
21 การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
22 มติการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดหาพัสดุ ปี 2560 8  
23 มติการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2559 8  
24 มติการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2559 และ ครั้งที่ 9/2559 8  
25 มติการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม 7  
26 มติขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับงานที่ทำเป็นโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
27 มติขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นเร่งด่วน 7  
28 มติข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 8  
29 มติข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประชาชน การปรับปรุงแผนงาน/โครงการ) 7  
30 มติข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงานระยะยาวการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ) 7  
31 มติข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (การปรับโครงสร้างพลังงานให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนปฏิบัติ) 7  
32 มติด้านพลังงานของไทย 7  
33 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2560 8  
34 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559 8  
35 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559 8  
36 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2560 วาระที่ 5.8 เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มการมอบอำนาจการใช้เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนให้รองผู้ว่าการไฟฟ้าภาค 1-4 8  
37 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2560 เรื่อง รายงานความคืบหน้าตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน ก.พ. 2560 8  
38 มติร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 72 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง 7  
39 มติร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่าง ลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ 7  
40 มติรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 32 ณ เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 7  
41 รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 7  
42 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 8  
43 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 สาระที่ 6.20 รายงานผลความคืบหน้าของโครงการต่างๆ สถานะ ไตรมาส 3/2559 8  
44 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 ธันวาคม 2560 8  
45 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 มกราคม 2561 8  
46 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มกราคม 2561 8  
47 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 8  
48 ขออนุมัติจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อดำเนินการโครงการไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล 8  
49 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 8  
50 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 8  
51 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มีนาคม 2561 8  
52 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2561 8  
53 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 8  
54 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 8  
55 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 8  
56 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 เมษายน 2561 8  
57 มติ ครม.และกฎระเบียบใหม่ๆ 8  
58 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 8  
59 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 8  
60 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 8  
61 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. ชุดใหม่ 8  
62 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 8  
63 ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่...) พ.ศ.... 8  
64 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 8  
65 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 8  
66 แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8  
67 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 8  
68 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 8  
69 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 9/2561 วาระ 6.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2561 เดือน ต.ค. 2561 8  
70 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 8  
71 แต่งตั้งผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายสมพงษ์ ปรีเปรม) 8  
72 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 8  
73 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 8  
74 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 8  
75 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.8 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2561 8  
76 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.13 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. (ระดับองค์กร) สิ้นสุดไตรมาสที่ 2/2561 (ม.ค. - มิ.ย.2561) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 8  
77 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.9 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 3/2561 (สัญจร) 8  
78 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.10 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2/2561 8  
79 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.11 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2/2561 8  
80 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.12 ผลการปรับปรุงแผนบริหารปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร และปรับแผนการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ.1) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 8  
81 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.14 ผลการดำเนินงานตามแผนประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ.1) สิ้นสุดไตรมาสที่ 2/2561 (เม.ย. - มิ.ย.2561) 8  
82 แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
83 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 8  
84 โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ ( Advanced Metering Infrastructure : AMI ) สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ 8  
85 โครงการก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้น้ำ 115 เควี. เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8  
86 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 8  
87 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องขออนุมัติจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือของบริษัท พีอีเอ เอ็น่คอม อินเตอร์เนชั่นเนลจำกัด เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล 
88 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
89 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่....) พ.ศ..... 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างนิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ธร. 
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและฝาปิดเหล็กรางระบายน้ำ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความสะอาดสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาข้างงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ปี 2561 โดยวิธี e-Bidding 9  
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 โดยวิธี e-Bidding 9  
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานรักษาความสะอาดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  
8ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 9  
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 9  
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 9  
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 9  
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 9  
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 9  
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 9  
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 9  
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 9  
10 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 9  
11 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 9  
12 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 9  
13 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 9  
14 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 9  
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 9  
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 9  
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 9  
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 9  
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 9  
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 9  
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 9  
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 9  
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 9  
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 9  
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 9  
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 9  
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 9  
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 9  
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 9  
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 9  
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 9  
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 9  
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 9  
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 9  
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 9  
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 9  
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 9  
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 9  
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 9  
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 9  
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 9  
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 9  
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 9  
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 9  
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 9  
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 9  
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 9  
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 9  
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 9  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การใช้ระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ(PaperlessMeeting System:PLMS )และระบบในการประชุมของ PEA 
2แจ้งการปรับปรุงระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ (Papertess Meeting System : PLMS) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การจัดหาพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) ยะลา ธร. 
2การจัดหาพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ธร. 
3การติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ (ยะลา) ธร. 
4การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ธร. 
5 ข้อ 1 (1) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2559 9  
6ข้อ 1 (4) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ ตามมาตรา 9 (1) ธร. 
7ข้อ 1 (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตร 9(8) 9  
8ข้อ 1 (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนมาตรา 9 (8) แบบ สขร.1 ธร. 
9ข้อ 1(3) รายงานขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคา และเอกสารประกวดราคา 9  
10 ข้อ 1(7) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน 9  
11 ข้อ 2 (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 9  
12 ข้อ 2 (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 9  
13 ข้อ 2 (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 9  
14ข้อ 2 (2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชนรวมทั้งระเบียหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 9  
15 ข้อ 2 (3) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 9  
16 ข้อ 2 (3) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 9  
17 ข้อ 2 (4) รานงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดทำโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก 9  
18 ข้อ 2 (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดทำโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก 9  
19 ข้อ 2 (5) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ 9  
20 ข้อ 2 (6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมท้ั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง 9  
21 ข้อ 2 (7) รายงานผลการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน 9  
22 ข้อ 3 (1) โครงสร้างตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ธร. 
23ข้อ 3 (1) อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ธร. 
24 ข้อ 3 (2) การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บต. 
25 ข้อ 3 (2) ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บต. 
26 ข้อ 3 (2) วิสัยทัศน์และพัธกิจของหน่วยงาน บต. 
27 ข้อ 3 (3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติประจำปี ผกป. 
28 ข้อ 3 (3) แผนปฏิบัติประจำปี 2561 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติประจำปี ผกป. 
29 ข้อ 3 (3) แผนปฏิบัติประจำปี 2562 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกบแผนงานปฏิบัติประจำปี ผกป. 
30 ข้อ 3 (4) ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2558 ธร. 
31 ข้อ 3 (5) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (1-22) ธร. 
32 ข้อ 3 (6) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา ผกป. 
33 ข้อ 3 (6) รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติประจำปีของหน่วยงาน ผกป. 
34 ข้อ 4 (4) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่ให้จัดทำ โดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบของหน่วยงาน 9  
35ข้อ4 (1) แผนงาน และงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบันนังสตา 9  
36ด้านการบริหารบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) ยะลา ธร. 
37ด้านการบริหารบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ธร. 
38 ข้อ 2(1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกาศ การปรับปรุงเงื่อนไขการวางเงินการใช้ไฟฟ้า และจ่ายคืนผลประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่นำเงินสดมาวางเป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้า 9  
39 ข้อ 2(1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 9  
40 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 9  
41 ข้อ 1(2) แผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดหาพัสดุรอง ของ กฟต.3 ครั้งที่ 1/2559 9  
42ข้อ 4 (1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน งบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2560 9  
43 ข้อ 1(2) แผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อพัสดุรองปี 2560 ของ กฟต.3 9  
44 ข้อ 1(2) แผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อพัสดุรองปี 2559 ของ กฟต.3 ครั้งที่ 2/2559 9  
45 ข้อ 4 (3) รายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของ สตภ. ไตรมาส 4/2559 9  
46 ข้อ 1(2) แผนการจัดหาพัสดุ แจ้งรายการพัสดุ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุที่จะได้รับจัดสรร ตามแผนจัดหาพัสดุหลัก ประจำปี 2560 9  
47 ข้อ 1(6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2560 9  
48 ข้อ 1(6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2560 9  
49 ข้อ 1(6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2560 9  
50 ข้อ 2(3) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน "ข้อมูลการดำเนินงาน PEA บริการถูกใจ มิติใหม่งานบริการขอมิเตอร์ใช้ไฟฟ้า" ประจำไตรมาส 1/2560 9  
51 ข้อ 1(6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 9  
52 ข้อ 1(6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 9  
53 ข้อ 4 (2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่าบงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ บันทึกข้อตกลงการดำเนินงานของผู้บริหารสายงานการไฟฟ้าภาค 4 ประจำปี 2560 9  
54 ข้อ 2(7) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน 9  
55 ข้อ 4 (2) หลักเกณฑ์และตัวชีวัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ กำหนดเกณฑ์ประเมินผลสำเร็จของการให้บริการธุรกิจเสริม ประจำปี 2560 9  
56 ข้อ 4 (5) รายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย 9  
57 ข้อ 1(6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2560 9  
58 ข้อ 1(6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2560 9  
59 ข้อ 1(6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2560 9  
60 ข้อ 2(4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดทำโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก สรุปรายงานและวิเคราะห์ประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าจากระบบคิว และกล่องประเมินความพึงพอใจ (Smart Queue System & Smile Box) ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค.2560) 9  
61 ข้อ 1(7) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน 9  
62 ข้อ 1(7) รายงานประจำปี 2558 9  
63 ข้อ 1(8) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 9  
64 ข้อ 2(3) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. สายงานการไฟฟ้าภาค 4 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 9  
65 ข้อ 2(5) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA.) 9  
66 ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง รายงานสถานะเรื่องร้องเรียน, แนะนำ, แจ้งเบาะแส ของ กฟต.3 ประจำเดือน มีนาคม 2560 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2560) 9  
67 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ 9  
68 ข้อ 2(4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดทำโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก สรุปรายงานและวิเคราะห์ประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าจากระบบคิว และกล่องประเมินความพึงพอใจ (Smart Queue System & Smile Box) ไตรมาส 4 (ต.ค - ธ.ค.2559) 9  
69 ข้อ 1(1)พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐปี พ.ศ. 2560 
70 ข้อ 1(2) แผนการจัดหาพัสดุ 
71 ข้อ 1(7)แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 
72 ข้อ1(6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผน 
73 คู่มือการใช้งานระบบติดตามสถานะพัสดุ บต. 
74 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการใช้รถ พ.ศ.2562 บต. 
75 กระบวนการประเมินผลและการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ระดับองค์กร บต. 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาจ้างฯ งานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2561 สัญญาเลขที่ บสต.-041/2560 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ธร. 
2 สัญญาจ้างฯ งานรักษาความสะอาดสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2561 สัญญาเลขที่ บสต.-040/2560 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ธร. 
3 สัญญาจ้างฯ งานบำรุงรักษาหม้อแปลง ปี 2561 เลขที่ จ.บสต.-013/2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ธร. 
4 สัญญาจ้างฯ งานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 สัญญาเลขที่ จ.บสต.-034/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ธร. 
5 สัญญาจ้างฯ งานรักษาความสะอาดสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 สัญญาเลขที่ จ.บสต.-036/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ธร. 
6ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 
7 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2563 ธร. 
8 สัญญาจ้างงานรักษาความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 ธร. 
9 สัญญาจ้างงานรักษาความปลอดภัย สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 ธร. 
10ข้อมูลสัญญา/การจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ธร. 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง ธร. 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานขอซื้อขอจ้าง และประกาศเชิญชวนงานจ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 (วิธี e-Bidding) ธร. 
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 (วิธี e-Bidding) ธร. 
3 รายงานขอซื้อขอจ้าง และประกาศเชิญชวนงานจ้างทำความสะอาดอาคาร สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ธร. 
4 สัญญางานจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 (วิธี e-Bidding) ธร. 
5 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างรักษาความสะอาดอาคาร สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ธร. 
6 สัญญางานจ้างรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ธร. 
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ธร. 
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างนิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ธร. 
9 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปี 2563 สัญญาเลขที่ จ.บสต.-036/2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ธร. 
10 ประกาศประกวดราคางานจ้างนิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา ประจำปีงบประมาณ 2564 ธร. 
11 สัญญาจ้าง นิติบุคคลรักษาความสะอาดสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 ธร. 
12 สัญญาจ้าง นิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 ธร. 
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ธร. 
14 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างนิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบันนังสตา ประจำปีงบประมาณ 2564 (e-Bidding) ธร. 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง