ข่าวประชาสัมพันธ์
ทช. ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารครั้งที่ 1/2561
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับมีผู้ร้องขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานในสังกัด โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชาย ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยกำหนดกิจกรรมศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย ในการนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการศึกษาดูงานดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในกิจกรรม "เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท)
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการ "เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท) เพื่อดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่ประชาชน ในการนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 2 ท่านด้วยกัน
ทช. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ได้ให้การต้อนรับ นายสมชาย มีนุชนารถ ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อคัดเลือกศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐานเพื่อเข้ารับการประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น โดยมีนายธนวัฒน์ สอนทรงศักดิ์ นักวิชาการเผยแพร่ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทช. ดูงาน เตรียมความพร้อม พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มอบหมายให้นายธนวัฒน์ สอนทรงศักดิ์ นักวิชาการเผยแพร่ นายสันติภาพ ชุ่มมี นักประชาสัมพันธ์ และนางกรกาญจน์ จรูญแสง บรรณารักษ์ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักสถิติแห่งชาติ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักสถิติแห่งชาติ
... อ่านทั้งหมด