ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทส. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทส. พร้อมด้วยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในสังกัด ทส. ร่วมศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนางานด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเข้าสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น โดยคณะผู้แทนศูนย์ข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แจ้งวัฒนะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทส. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทส. พร้อมด้วยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในสังกัด ทส. จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แจ้งวัฒนะ
ทส. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และทดสอบความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริการข้อมูลข่าวสารให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนูมิภาค โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางภัคพิชา จันทรศิริ) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน พร้อมนี้ได้จัดทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ เมื่ิอวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องปะชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
ทส. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกหน่วยงาน มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
สัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2560
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2560 “2 ทศวรรษแห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ สร้างความโปร่งใสสู่ประชารัฐ” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โอกาสนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจสังคมไทยไร้ทุจริต พร้อมมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น จำนวน 17 หน่วยงาน มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 หน่วยงาน ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
... อ่านทั้งหมด