ข่าวประชาสัมพันธ์
ทส.ให้การต้อนรับ อว. ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ราชการสะดวก สป.ทส. (GECC)
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายมนตรี เกียรติเผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม สำนักงานปลัดกระทรวงฯ และคณะ ให้การต้อนรับ นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักการพัฒนาศูนย์ราชการสะดวก สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Government Easy Contact Center หรือ GECC) และปัจจัยความสำเร็จที่ทำให้คว้ารางวัลศูนย์ราชการสะดวก 3 ปีต่อเนื่องตามนโยบายนายกรัฐมนตรีเมื่อคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 1 กันยายน 2558 ซึ่งให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวกเพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ "สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย" ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 และศูนย์ราชการสะดวก สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องศูนย์บริการร่วม ทส. ชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิชิต ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ กล่าวยินดีให้การสนับสนุน ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ และขอขอบคุณทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่เชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) ทั้งนี้ หลักในการดำเนินการงานเกิดจากการพัฒนาและรักษามาตรฐานการดำเนินงาน อีกทั้งมีการทำงานเป็นทีม ใส่ใจ เอาใจใส่ มุ่งความสำเร็จของประชาชนเป็นที่ตั้ง ตามหลักการที่ว่า "สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย"
สงกรานต์ 2565 ทส. ให้บริการจุดพักรถ เครื่องดื่ม ห้องน้ำสะอาด จุดพักผ่อนพร้อมกางเต็นท์ ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2565
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้อย่างถูกต้อง ณ. ห้องศูนย์บริการร่วม ทส. ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ เชื่อมโยง ...
ทส. คุมเข้มต่อเนื่อง ตรวจ ATK เชิงรุก ให้บุคลากร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพัน 2565 คณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงฯ นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงฯ และนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ สำนักงานรัฐมนตรี และกรมควบคุมมลพิษ จำนวนกว่า 500 คน ตรวจคัดกรอง Covid - 19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตั้งแต่เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกระทรวงฯ เพื่อเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ ทั้งนี้ หากพบบุคลากรมีผลเป็นบวก จะเข้าสู่การรักษาในระบบ home isolation เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ อีกทั้งได้มีการประเมินอาการและดำเนินการรักษาตามระดับอาการ ภายใต้มาตรการและแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด19 ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สป.ทส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้อย่างถูกต้อง ณ. ห้องศูนย์บริการร่วม ทส. ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด