เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
สถิติการให้บริการ รอบ 6เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (29/04/2565)
รายงานการติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และทดสอบความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (20/08/2561)
รายงานผลการศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย (21/05/2561)
รายงานผลการเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (27/04/2561)
รายงานผลการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัด ทส. (25/04/2561)
รายงานผลการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัด ทส. (05/04/2561)
รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และทดสอบความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (05/04/2561)
สรุปสถิติผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (02/03/2561)
สรุปสถิติผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561 (02/02/2561)
สรุปสถิติผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (30/12/2560)