มติคณะรัฐมนตรี
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนสิงหาคม 2561 (24/09/2561)
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ (04/04/2561)
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (30/10/2560)
ข้องสั่งการของนายก รัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 (03/08/2560)
ข้อสั่งการ ของ นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 (09/05/2560)
แนวทางการนำที่ดินที่ได้จากการเวรคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (03/05/2560)
มติ ครม. 14 มี.ค. 2560 (14/03/2560)
การดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่2-2560 แนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และรายงานความคืบหน้าในการศึกษาความ (03/03/2560)
มติ ครม. 7 ก.พ. 60 แนวทางการดึงดูดและจูงใจผู้มีความรู้ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ เป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง (07/02/2560)
ข้อสั่งการ ของ นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2560 (10/01/2560)