ข้อสั่งการ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง (01/04/2565)
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 (09/10/2561)
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 (14/09/2561)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (06/08/2561)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 (08/03/2561)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 (23/08/2560)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 (27/07/2560)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 (06/07/2560)
ข้อสั่งการ ของ นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 4 เมษายน 2560 (04/04/2560)