สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
กฎกระทรวง กำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564
คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 977/2563 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรไม้เทียนทะเล
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง แผนที่ระบบกลุ่มหาดประเทศไทย
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง พ.ศ. 2564
ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการจัดหาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2564
ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการปลูกและบำรุงป่าชายเลน พ.ศ. 2564
ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการปลูกและบำรุงป่าชายเลนสำหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. 2564
ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการเพาะชำกล้าไม้เพื่อแจกจ่าย พ.ศ. 2564
ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการระวังชี้แนวเขตที่ดินป่าชายเลนในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน พ.ศ. 2563