เทศบัญญัติ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (e-laas) (13/09/2565)
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (e-laas) (08/09/2565)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (08/09/2565)
ข้อมูลเบื้องต้น อปท. (29/07/2563)
คำแถลง (29/07/2563)
คำแถลงรายละเอียดคำแถลง (29/07/2563)
คำแถลงรายละเอียดประมาณการรายจ่าย (29/07/2563)
คำแถลงรายละเอียดประมาณการรายรับ (29/07/2563)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 (29/07/2563)
บันทึกหลักการและเหตุผล (29/07/2563)