ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ผลประกาศผู้ชนะ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ลิงค์เชื่อมโยง ... เชื่อมโยง
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ลิ้งค์เชื่อมโยง ประกาศประกวดราคา สอบราคา ของ สป.ทส. วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 http://www.mnre.go.th/th/purchase ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการอะไหล่ STANDARD PART จำนวน 6 รายการ และอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เรื่องจ้างปรับปรุงโรงอาหารโดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (สอบราคาซื้วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) และวัสดุสำนักงาน(หมึกโทรสาร)) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อวัสดุอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. - 30 พ.ค. 60 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) และวัสดุสำนักงาน(หมึกโทรสาร)) วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) และวัสดุสำนักงาน (หมึกโทรสาร) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2560 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 2 คัน (โดยวิธียื่นซองเสนอราคา) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า จำนวน 118 ชุด วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 4 และชั้น 14-20 อาคารกรมควบคุมมลพิษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แปลนห้องน้ำ 3 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แปลนห้องน้ำ 2 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แปลนห้องน้ำ 1 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกระจกบานเลื่อน ชั้น 14 ถึงชั้น 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เอกสารแนบ ประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายละเอียดคุณลักษณะ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยสาร ขนาดที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 5 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเพาะชำกล้าไม้สักสายพันธุ์ดีและเพาะชำกล้าไผ่ งบประมาณ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ครั้งที่ ๒) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 4 และ ชั้น 14-20 อาคารกรมควบคุมมลพิษ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 5 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยสาร ขนาดที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 5 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างติดตั้งกระจกบานเลื่อนชั้น 14 ถึงชั้น 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิิกสื์ (e-bidding) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม งานจ้างปรับปรุงชั้นดาดฟ้า อาคารกรมควบคุมมลพิษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ร่าง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ-ร่าง-เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 59 - 4 ม.ค. 60 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ขอบเขตของงาน (TOR)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องประกวดราคาจ้างติดตั้งกระจกบานเลื่อน ชั้น 14 ถึงชั้น 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งกระจกบานเลื่อน ชั้น 14 ถึงชั้น 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. ถึง 25 พ.ย. 2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณควาามเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ ประปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธี (e-bidding) วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารในการฝึกอบรม โครงการรักษาฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ จำนวน 11,000 ชุด วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
บันทึกแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเพาะชากล้าไม้ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ กล้า วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ก้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อกล้าไม้ใหญ่ จำนวน 70,000 กล้า วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องเรียนธรรมชาติป่าชุมชนดงมัน แผนงานภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงาน:ส่งเสริมและพัฒนาด้านป่าไม้ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากฯ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินการปลูกป่า ภายใต้โครงการผนึกกำลังเพื่อสนับสนุนการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ทสจ.อต.) วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปลูกป่ารูปแบบสร้างป่าสร้างรายได้ จำนวน ๑,๑๗๙ ไร่ (ทสจ.แพร่) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำแนวเขตลูกไม้งอกใหม่ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กิจกรรม ธนาคารอาหารชุมชน (เพาะชำกล้าไม้) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางและสิ่งก่อสร้างประกอบ รวมจำนวน 7 รายการ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำแนวเขตลูกไม้งอกใหม่ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่ารูปแบบสร้างป่าสร้างรายได้ จำนวน 515 ไร่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ทสจ.แพร่) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่ารูปแบบสร้างป่าสร้างรายได้ จำนวน 515 ไร่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ทสจ.แพร่) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง แก้ไขข้อความในประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำแนวเขตลูกไม้งอกใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำแนวเขตลูกไม้งอกใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมปลูกฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ เขตอุทยานทองผาภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างงานเพาะชำกล้าไม้โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริฯ (ทสจ.แพร่) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการปลูกป่าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณพื้นที่ถูกบุกรุก โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ 10ล้อพร้อมตกแต่งบรรจุได้ไม่เกิน 25 ตัน จำนวน 1 คัน และรถตักล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แรงม้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด (เพิ่มเติม) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ (ครั้งที่ 2) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรือง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 9 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีสอบราคา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ระบบ ประจำปีงบประมาณ2559 และเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ประกวดราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร และเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่ 1/2559 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเอกกสารประกวดราคาเช่าใช้บริการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 4 มกราคม 2559 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ยกเลิกการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบตรวจจับและป้องกันระบบเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 ระบบ (e-bidding) วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเฝ้าระวังเตือนภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องสอบราคาจัดหาวงบ่อซีเมนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อหมักปุ๋ยจากขยะย่อยสลายพร้อมค่าขนส่ง จำนวน 1,280 ชุด วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลฯ จำนวน 4 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจุดบริการให้ความรู้และเส้นทางเดินป่า และเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2559 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าชายเลน วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเฝ้าระวังเตือนภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สนง.ทสจ.เลย วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อชุดโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จำนวน 100 ชุด วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแะสิ่งแวดล้อม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดหาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ควบคุมพร้อมติดตั้ง วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงรถยนต์ และโรงเก็บพัสดุ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 หลัง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 9 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอยนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 9 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายแบบถาวรและฝายแบบกึ่งถาวร จำนวน 6 ฝาย (ครั้งที่ 3) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ (ครั้งที่ 3) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 9 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อถังดักไขมันพร้อมถังไขมันพร้อมติดตั้ง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายแบบถาวรและฝายแบบกึ่งถาวร จำนวน 6 ฝาย วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายแบบถาวรและฝายแบบกึ่งถาวร จำนวน 6 ฝาย วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออะไหล่อากาศยาน ประจำปี พ.ศ. 2558 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อวัสดุอะไหล่ STANDARD PART และอุปกรณ์สื่อสารเฮลิคอปเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า และตู้โหลดเซ็นเตอร์ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อกล้าไม้ เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และฟื้นฟูพื้นที่ป่าจากการตรวจยึด กิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษในระดับพื้นที่ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำตะแกรงคัดแยกขยะรีไซเคิล วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำVTRเพื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์ช่องNBT(ท้องถิ่น)ฯ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า และระบบตู้โหลดเซ็นเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2558 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจัดหาต้นไม้ ดำเนินการปลูกและบำรุงรักษา วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวร จำนวน 6 ฝาย วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศขอจ้างติดตั้งระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า และระบบตู้โหลดเซ็นเตอร์ โดยวิธีประกวดราคา วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบติดตามสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดหากล้าไม้พะยูงและกล้าไม้ป่าขนาดใหญ่ ความสูง ๕๐ เซนติเมตร ขึ้นไป จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ กล้า โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ พล๊อตเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาในการกำจัดขยะมูลฝอยฯ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาในการกำจัดขยะมูลฝอย วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการในการตรวจแนะนำเพื่อปรับปรุงการจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎกระทรวง มาตรา ๘๐ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ จำนวน ๕๐ แห่ง วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงฯ เรื่อง สอบราคาจ้างรื้อถอนพรมเก่าพร้อมปูพื้นไม้ลามิเนต วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดมลพิษในแหล่งน้ำ และสร้างความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัย จำนวน ๒ แห่ง วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำในแม่น้ำคูคลอง โดยการเก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจวิเคราะห์ และแปลผลคุณภาพแหล่งน้ำ จำนวน ๒๐ จุด วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจัดเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกกล้าไม้ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุดับไฟป่า วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาสิ่ิ่งแวดล้อม วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด