ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ และ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านระบบ Web conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ลิ้งค์เชื่อมโยง ประกาศประกวดราคา สอบราคา ของ สป.ทส. วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 http://www.mnre.go.th/th/purchase ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด