ประกาศประกวดราคา สอบราคา
จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลล์ แบบติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเล็กบ้านหนองอ้อ เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบนำ้เครื่องยนต์ดีเซลล์แบบติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านทุ่ง 3 บ้านหัวสวน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้างสิงห์ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด