กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
พระราชบัญญติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2555 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด