กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน และระเบียบ ตามมาตรา 7(4) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน และระเบียบ เฉพาะที่ให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอ กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาตและแบบอื่นๆ ในการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นการภายใน วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องจัดตั้งกองส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นการภายใน วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-7 เป็นการภายใน และให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง กำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2558 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด พ.ศ. 2559 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย และเกาะไข่ใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรปะการัง บริเวณ 7 พื้นที่ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรปะการัง บริเวณ 7 พื้นที่ ได้แก่ (1) เกาะมันใน จังหวัดระยอง (2) เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (3) เกาะเหลื่อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (4) เกาะไข่ จังหวัดชุมพร (5) เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต (6) แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต และ (7) เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด