กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ดำเนินการแล้วเสร็จใน 90 วัน (18 เม.ย. 60) ก. ชื่อหรือหัวข้อเรื่องงานวิจัย ข. รายชื่อผู้ทำงานวิจัย (รวมที่ปรึกษาและผู้ช่วยทำงานวิจัย) ค. วิธีการจ้างทำงาวิจัย ง. จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย จ. ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย ... อ่านต่อ
วิธีการสำรวจและเก็บตัวอย่างในระบบนิเวศแนวปะการัง วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีของประเทศไทย วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการฟอกขาวของปะการัง สภาวการณ์ในปัจจุบัน และแนวทางการจัดการ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
13 ปี การเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากบริเวณอ่าวไทยตอนบน วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
Pre-soaking feed pellet significant improved feed utilization in Asian seabass (Lates calcarifer) วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
Optimal-Rearing Density for Head-Stating Green Turtles (Chelonia mydas Linnaeus, 1758) วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
Optimal feeding frequency of captive head-started green turtles(Chelonia mydas) วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ลูกปลาวัยอ่อนในระบบนิเวศปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เบนทิคไดโนแฟลกเจลเลต สกุล Ostreopsis, Prorocentrum และ Gambierdiscuc บริเวณเกาะริ้น และเกาะจาน จังหวัดชลบุรี วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด