เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
สถิติการให้บริการ รอบ 6เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานการติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และทดสอบความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัด ทส. วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และทดสอบความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัด ทส. วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปสถิติผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปสถิติผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปสถิติผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปสถิติผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปสถิติผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สถิติผู้ใช้บริการ เดือนมกราคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานผลการต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. จาก สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานผลการสัมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2559 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปสถิติ_รายงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปสถิติ_รายงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานการรับฟังความคิดเห็น_ออกหน่วยเคลื่อนที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 2560 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานการรับฟังความคิดเห็น_ออกหน่วยเคลื่อนที่ 2559 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แบบฟอร์ม สขร.1 (ดาวน์โหลด) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สถิติผู้ใช้บริการ เดือนมกราคม 2560 ถึง เดือนมิถุนายน 2560 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปสถิติ_รายงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปสถิติ_รายงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปสถิติ_รายงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปสถิติ_รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปสถิติ_รายงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด