คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คู่มือหรือคำสั่งตามมาตรา 9(4) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน ... อ่านต่อ
กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2558 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2558 ... อ่านต่อ
กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2558 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2558 ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด