นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
นโยบายและการตีความ ผลการหารือ ตามมาตรา 9(2) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เช่น นโยบายหัวหน้าส่วนราชการ แผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น ... อ่านต่อ
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2560-2579 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แบบฟอร์มแผนแม่บทระยะ 20 ปี วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 445/2559 เรื่อง มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณ 7 พื้นที่ ได้แก่ 1. เกาะมันใน จ.ระยอง 2. เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3. เกาะเหลี่ยม จ.ประจวบคีร วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 445/2559 เรื่อง มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณ 7 พื้นที่ ได้แก่ 1. เกาะมันใน จ.ระยอง 2. เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3. เกาะเหลี่ยม จ.ประจวบคีร ... อ่านต่อ
คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 443/2559 เรื่อง มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย และเกาะไข่ใน อ.เกาะยาว จ.พังงา วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย และเกาะไข่ใน อ.เกาะยาว จ.พังงา ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด