นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัด ทส. ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปสาระสำคัญกาารประชุมมอบนโยบายการทำงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปประเด็นสำคัญจากโครงการ ผู้บริหารคุยกันเพื่อสังสรรค์ยามเช้า (Morning Talk) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปสาระสำคัญการประชุมมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี พ.ศ. 2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวกล้อม 2559-2564 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ข้อมูลภาพรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัด วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
นโยบาย ท่าน พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัด วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5s วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกดาว์พง รัตนสุวรรณ) ให้ไว้ ณ วันที่ 16 กันยายน 2557 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
นโยบาย 11 ด้าน ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี มอบให้กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มิถุนายน – กันยายน 2556) นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ไว้ ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2556 วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด