ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ตามมาตรา 9(1) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ได้แก่ การอนุมัติ/อนุญาต การวินิจฉัย การอุทธรณ์ คำสั่ง ฯลฯ ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการขุดคูแพรก (ขุดแต่งคันดินเพื่อแบ่งพื้นที่และชักนำน้ำเข้าสู่แปลง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 15 กิโลเมตร ด้วยวิศธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถยนต์ราชการจำนวน 6 รายการ 15 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานซ่อมเรือ 2 รายการ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและสายสัญญาณเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ จำวนว 3 รายการ (สบทช.2 สบทช.4 และสบทช.7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซ้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดดำน้ำ และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำและวางปะการังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง สอบราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและสายสัญญาณเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง สอบราคาจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 7 คน และพนักงานขับรถยนต์พิเศษจำนวน 1 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจกรมทรัพยากรททางทะเลและชายฝั่งผ่านสื่อโทรทัศน์ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างรังวัดและจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ราชการ จำนวน 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 6 คัน ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 29 ฟุต จำนวน 3 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดดำน้ำ และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเรือสำรวจ จำนวน 2 ลำ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานซ่อมเรือ 2 รายการ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถยนต์ราชการจำนวน 6 รายการ 15 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขุดคูแพรก (ขุดแต่งคันดินเพื่อแบ่งพื้นที่และชักนำน้ำเข้าสู่แปลง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 15 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ จำนวน 3 รายการ (สบทช.2 สบทช.4 และ สบทช.7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด