ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโ
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ขุดลอกลาเหมืองสายต้นง้าว หมู่ที่ 8 บ้านหนองหมด ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ ...
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ขุดลอกลาเหมืองสายวัดห่าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองหมด ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ ...
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ ...
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561
โครงการขุดลอกลำเหมืองสายสันจำไฮ – ร่องผักหนาม หมู่ที่ 14 บ้านสารภี ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ ...
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอยงาม หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด