ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการแบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ระบบตอบรับข้อมูลบริการออนไลน์ ของ อบต.ดอยงาม (E-service)
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562
https://forms.gle/E1bXgUX4WJzXTx1GA ระบบตอบรับข้อมูลบริการออนไลน์ ของ อบต.ดอยงาม ครับ ท่านใดมีเรื่องสอบถาม แค่คลิกส่งมาได้เลยครับ ??ผู้ติดต่อราชการ/ประชาชนทั่วไป/บริษัทห้างร้าน สามารถกรอกข้อมูลเพื่อติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ เชื่อมโยง ...
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ประจำปี 2561 ไปแล้วนั้น บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม จึงขอรายงานผลคะแนนดังกล่าวและขอขอบคุณผู้นำฝ่ายปกครอง ฝ่ายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ประชาชน และพนักงานส่วนตำบลทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประเมินครั้งนี้คะ ? ผลคะแนนดังกล่าว ไม่ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงการทุจริต หรือการกระทำผิดของหน่วยงานแต่อย่างใด แต่เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่หน่วยงานควรปรับปรุง พัฒนา และยกระดับให้ดียิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตต่อไป....สนง.ป.ป.ช เชื่อมโยง ...
การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ในวันนี้ อบต.ดอยงาม ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการลงคะแนนเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 ซึ่งมีเกษตรกรมาลงคะแนนเสียงกันเป็นจำนวนมาก เชื่อมโยง ...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม สมัยวิสามัญ 2/2562
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2) วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด