ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดสถานที่หรือพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในถานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านต่อ ...
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดในที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านต่อ ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563
ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติบทความให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบเพื่อนำไปใช้ประกอบการปฎิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านต่อ ...
การเฝ้าระวัง ป้องกันและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563
โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อ่านต่อ ...
มาตราการระยะเร่งด่วน เพื่อการเฝ้่าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563
เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงประกาศ ดังนี้ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด