ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
หยุด!!!! อย่าให้เงินคนขอทาน (25/06/2563)
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (22/06/2563)
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ " มหาดไทยชวนรู้ " (09/06/2563)
ปิดสถานที่หรือพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด (01/05/2563)
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (28/04/2563)
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (23/04/2563)
การเฝ้าระวัง ป้องกันและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย (09/04/2563)
มาตราการระยะเร่งด่วน เพื่อการเฝ้่าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (16/03/2563)
ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (13/03/2563)
กรมเจ้าท่าได้เปิดให้จดทะเบียนเรือไทยสำหรับประมงพื้นบ้าน (06/03/2563)