เปิดรับสมัครหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยดูจากวันประทับตราของไปรษณีย์
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด